جلسه نوبتی هیات رهبری كمیته كشوری هالند ح آ ا برپا شد


جلسه نوبتی هیات رهبری كمیته كشوری هالند حزب آبادی افغانستان بتاریخ چهارم اكتوبر ٢٠٢٣ میلادی تحت اجندا ذیل دایرگردید:

١ - معلومات مختصر در مورد فعالیت ها ، فیصله ها و مصوبات رهبری حزب و بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب ،
(گزارش دهنده : رفیق حفیظ مصدق )
٢ - استماع گزارش مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ  کمیته حزبی هالند در مورد تطبیق پلان آن شعبه طی سه ربع گذشته ،
( گزارش دهنده رفیق احسان عمری )
٣ - گزارش رفیق وقاد درمورد نتایج كارتفاهمی با افراد مورد نظرشان، پیوست با گزارش جلسه قبلی ،
٤- بحث و انخاذ تصمیم درمورد ساختار تشكیلاتی كمیته كشوری هالند ،
٥ - پیشنهادات و انتقادات .

جلسه با تایید اجندای پیشنهادی رسماْ بكارخویش آغاز نمود .
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق درمورد فعالیت وموضعگیری حزب آبادی افغانستان در شرایط كنونی كشور، به استناد فیصله ها و رهنمودهای بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت همه جانبه نموده ، از رفقا تقاضا نمود تا نظر به شرایط كنونی همه مصوبات و دستورالعمل بیروی اجراییه شورای اروپایی را جداْ در نظر داشته باشند .
همچنان رفیق مصدق در مورد فعالیت ایتلاف احزاب و سازمانهای دموكراتیک و ترقیخواه افغانستان وایجاد پندارسیاسی دوستان دراروپا و ایجاد كمیته های وحدت وهمآهنگی دركشورهای اروپایی معلومات مفصل داده و به سوالات رفقا پاسخ ارایه نمود.
ـ مطابق بند دوم اجندا رفیق احسان عمری مسوول بخش آموزش سیاسی و تبلیغ ، در مورد تطبیق پلان آن شعبه ، كاركردها و كمبودی ها گزارش مختصر ارایه نمود. رفیق ریتا جان پیرامون گزارش صحبت نموده وعده همكاری جهت تطبیق پلان آن شعبه به خصوص درزمینه كار با پناهجویان افغان را سپرد.
متعاقباْ رفیق مصدق در مورد اهمیت این شعبه صحبت نموده نواقص و كمبودی ها را برجسته ساخته در زمینه رهنمودهای ارایه كرد. 
⁃  طبق ماده سوم اجندا رفیق وقاد درارتباط به تماس خویش با گروپ سیاسی مورد نظر گفتند كه تماس با گروپ مورد نظر بشكل انفرادی جریان داشته و مذاکرات ادامه دارد.
 ⁃  مطابق بند چهارم اجندا رفیق مصدق در مورد ساختار فعلی كمیته حزبی كشورهالند معلومات ارایه كرده گفتند : از اینكه در تشكیل و ثبت وشمار كمیته حزبی ما طی سه ربع سال روان تغیراتی رونما گردیده ( جذب جدید ، معرفی رفقا به سازمان های دیگر نظر به محل زیست و عدم موجودیت تعداد اعضا مطابق نورم دریک محل)  ایجاب مینماید تا واحدهای حزبی كنونی را درسه كمیته ولایتی تنظیم نماییم .
بناْ پیشنهاد میگردد واحد های حزبی :
ـ زوود هالند
ـ خلدرلند
ـ نورد برابانت ، هر كدام به ترتیب به نام های :
كمیته ولایتی زود هالند ،
كمیته ولایتی خلدر لند،
كمیته ولایتی نوردبرابانت ، مسما گردند.
در رایطه به پیشنهاد فوق رفقا احسان عمری و عباس دهاتی صحبت نمودند . رفیق دهاتی پیشنهاد را از لحاظ پرنسیپ های تشكیلاتی كاملاْ دقیق و ضروری دانسته ، درمجموع  این پیشنهاد مورد تأیید همه اعضای هىیات رهبری قرار گرفت.
در بخش پیشنهادات و انتقادا ت :
رفیق دهاتی پیشنهاد نمود تا هیات رهبری كمیته حزبی كشوری باید یک جلسه حضوری اعضای كمیته حزبی هالند را سازماندهی نماید.
پیشنهاد فوق مورد تایید همه اعضا قرارگرفته ،تصمیم برآن شد تا جلسه حضوری با شركت هر سه كمیته ولایتی در هفته اول ماه نوامبر ٢٠٢٣ سازماندهی شود و از رفیق ارجمند داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نیزغرض شرکت در این جلسه  دعوت بعمل آید.
جلسه كه ساعت ٩ شب آغاز شده بود با شعار تحكیم هرچه بیشتر نظم، دسپلین و مسوولیت پذیری در وظایف حزبی به ساعت ١١ شب ختم گردید.

حفیظ مصدق
مسوول كمیته كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023