جلسه هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان برپا شد


جلسه نوبتی هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۱۴ جونی ۲۰۲۳ تحت اجندای ذیل دایر گردید:
۱ - تعیین معاون ، مسوول تشکیلات ، و مسوول اسناد و ارتباط درهیات رهبری کمیته حزبی هالند ح.آ.ا ،
۲ - گزارش مختصر از تدویرجلسات در سطح شورای اروپایی و فیصله های آن ( گزارش دهنده رفیق مصدق )،
۳ - استماع گزارش رفیق وقاد در رابطه به فعالیت شعبه تفاهم،
۴-  گزارش مختصر مسوول مالی در زمینه جمع آوری حق العضویت ها و اعانه در ربع اول سال جاری،
۵ - پیشنهادات و انتقادات.

در جلسه هفت رفیق اعضای هیات رهبری ، و دو مسوول واحد حزبی مربوط به سازمان حزبی هالند حاضر بودند.
جلسه بعد از تایید و تصویب اجندای پیشنهادی به اتفاق ارأ بکار خویش آغاز کرد.
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق مسوول کمیته حزبی هالند ح .ا.ا درمورد ضرورت تعین مسوول تشکیلات که معاون کمیته نیز می ‌باشد، و مسوول اسناد و ارتباط صحبت نموده گفت که مسوولین قبلی نظر به توظیف ایشان در وظایف جدید حزبی از دو ماه به اینطرف مسوولیت شعبات را به عهده ندارند روی این ملحوظ ضرورت است تا مسوولین جدید در این شعبات تعیین و تصویب گردد .
بناْ پیشنهاد مینمایم که :
۱ - رفیق عباس دهاتی عضو واحد اولیه خلدرلند که یکی از کادر برجسته و سابقه دار است و با وصف مصروفیت در بخشی از شورای اروپایی ( خود داوطلبانه حاضر به همکاری شده است ) موقتاْ به حیث معاون و مسوول شعبه تشکیلات تعیین و تصویب گردد.
۲ - رفیق ریتا رحیمی عضو واحد اولیه خلدرلند به حیث مسوول اسناد و ارتباط تعین و تصویب گردد.
در جلسه هردو رفیق ارجمند از قبل دعوت شده بودند و حاضر بودند پیشنهادات فوق را با جبین گشاده پذیرفتند و اعضای جلسه هم آنرا را به اتفاق ارأ مورد تایید و تصویب قرارداند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی مورخ ۲۹ می ۲۰۲۳ که گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی و گزارش شورای کشوری المان استماع شد و جلسه مشترک مسوولین شعبات شورای اروپایی مورخ ۱۸ جون ۲۰۲۳ صحبت مختصری نموده از کارکرده ها، نواقص و پبیشنهادات و انتقادات شعبات تشکیلات ، آموزش سیاسی وتبلیغ ، تفاهم و مالی یاد آورشده ‌افزودند که دراخیر هر دوجلسه رفیق ارجمند محمد داود رزمیار، رییس شورای اروپایی ح.آ.ا صحبت های جامع ، دقیق و رهنمودی در رابطه به بهبود کارحزبی سیاسی در شرایط کنونی ارایه نمودند و اضافه نمود که رفیق رزمیار گرامی وعده سپردند که یادداشت های مشخص درجریان جلسه گرفته شد  که بعد از توحید و ارزیابی رهنمودهای مشخص به آدرس مسوولین شعبات و مسوولین کشوری ارسال می‌ شود تا به خاطر بهبود کار حزبی سیاسی با همه اعضای سازمانهای خویش شریک بسازند.
مطابق بند سوم اجندا رفیق وقاد مسوول شعبه تفاهم گزارش مختصر ارایه نمود و اظهار داشت که این شعبه دید و بازدید های را با افراد و اشخاص بخصوص با تعدادی از آزرده خاطرهای شورای اروپایی انجام داده اما با تأسف که نتیجه مطلوب تا اکنون بدست نیآمده و امیدوارم که در جلسه بعدی با دست پر شرکت نمایم.
مطابق بند چهارم اجندا رفیق عمر زیارمل گزارش مختصر ذیل را در رابطه جمع آوری حق العضویت ها درربع اول سال جاری ارایه نمود :
فورمه های پرداخت حق العضویت و اعانه ازهرسه واحد اولیه کمیته حزبی هالند با مبلغ جمع آوری شده مواصلت، و پس از توحید به شعبه مالی ش.ا. ارسال گردید.

مطابق بند پنجم اجندا به آن عده از پیشنهادات و انتقادات رفقا که ارتباط به کمیته حزبی هالند داشت جواب های قناعت بخش ارایه شد؛ اما پیشنهادات و انتقادات که به آدرس شورای اروپایی بود بعد از توحید ضم پروتوکول به شعبه تشکیلات ش.ا. ارسال میگردد.

جلسه فوق الذکر به ساعت ۹ شب آغاز و به ساعت ۱۱:۳۰ شب با شعار به پیش در راه تحقق مصوبات نهادهای رهبری حزب آبادی افغانستان خاتمه یافت.حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023