کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان بخاطر برسی فعالیت سازمان از طریق فضای مجازی برگزارشد . مطابق اجندای تصویب شده جلسه رفیق افضل بهار، رییس کمیته کشوری گزارش فعالیت های سازمان را ارایه نموده ، جهات مثبت و کاستی های کاررا مورد بررسی قرارداد .

در ادامه شرکت کننده گان جلسه روی گزارش فعالیت سازمان مکث نموده ، دیدگاه هایشان را پیشکش نمودند.

دراین نشست از اعلامیه ها و موضعگیری های روشن و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان و شورای اروپایی آن حمایت صورت گرفته، شرکت کننده گان جلسه وعده سپردند تا در پیاده نمودن وظایف سپرده شده از جانب مقامات رهبری حزب ، از جمله تصامیم اجلاس شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن درزمینه کار با جامعه مهاجر افغان درکشور ناروی دریغ ننمایند.

دراین نشست ضمن جمع آوری پیشنهادها وانتقادهای رفقا ، مساله مالی هم مورد ارزیابی گرفته، مسایل مالی الی ختم ربع اول سال تصفیه شد.

جلسه که در فضای صمیمیت و اعتماد رفیقانه دایر شده بود پس از تطبیق مواد اجندا به امید صلح ، دموکراسی، پیشرفت و بهروزی مردم درافغانستان ، و سرفرازی مهاجرین افغان در ناروی به پایان رسید.

با حرمت بی پایان ،

سید افضل بهار

رییس کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023