بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۷ فبروری ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

درآغاز رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ  تبادل نظر و تصويب پلان کارشعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ،

۲ـ  تبادل نظر و تصويب پلان کار شعبه امور اجتماعی ،

۳ـ  تبادل نظر و تصويب خطوط کاری فعالیت هیات تحریرجلسات ،

۴ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات.

دربخش ماده اول آجندای جلسه رفیق نسیم سحر مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ طی گزارشی پلان کار این شعبه را معرفی نمود.

سپس رفقا داود رزمیار، ولی زیارمل، عمر محسن زاده، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ،احد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون مواد این پلان پرداخته پیشنهادات،سوالات و نظريات خویشرا ارایه نمودند که رفیق سحربه سوالات رفقا پاسخ ارایه نمود.

در پایان پلان کار شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ با درج برخی تغیرات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندای جلسه پلان کار شعبه امور اجتماعی توام با بازنگری برخی مواد آن به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت. بخاطر سمت و سوی بهتر کار این شعبه رفیق ولی زیارمل به حیث  هماهنگ کننده  ( کوردیناتور) این شعبه انتخاب گردید.

در بخش ماده سوم آجندای جلسه خطوط کاری فعالیت هیات تحریر جلسات که ‌ذریعه سکرتریت شورای اروپایی تهیه و پیشنهاد گردیده بودبه اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش چهارم آجندای جلسه به پیشنها ات و انتقادات فرصت داد شد.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا طی نتیجه گیری نتایج کار جلسه را مثبت اعلان نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درودهای رفیقانه ،

 صفت الله عملیار

معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۱۰۳ 

 

Copyright ©bamdaad 2023