تدویرجلسه فوق العاده هیات رهبری كمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

هیات رهبری كمیته حزبی ح .آ.ا درهالند به تاریخ ۶ فبروری۲۰۲۳ تحت اجندا ذیل تشكیل جلسه داد :

۱ - تصویب پلانها تدابیری٢٠٢٣ شعبات كمیته حزبی،
۲ - اتخاد تدابیر و آماده گی بخاطر اشتراک فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب،
۳ - ارایه جوابات بیروی اجراییه شورای اروپایی به پیشنهادات، نظریات ،انتقادات و سوالات اعضای حزب در واحدهای اولیه حزبی کمیته حزبی هالند. 

در این جلسه مسوولین واحدهای اولیه کمیته حزبی هالند نیز اشتراک داشتند.

 جلسه پس از ابلاغ تکمیل بودن اعضای هیات رهبری و تایید مواد اجندا توسط رفیق زلیخا پوپل رسماْ به کار خویش آغاز نمود.

درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق مصدق پیرامون اهمیت و ضرورت پلانهای تدابیری شعبات و مسوولیت شعبات درپیاده نمودن آنها صحبت، و پلان هرشعبه را طورجداگانه مورد برسی قرارداد.

درنتیجه فیصله بعمل آمد تا شعبات با درنظرداشت مواردی که به ارتباط شعبات ذیربط درپلان کارهیات رهبری ، برنامه های تدابیری کمیته حزبی هالند و پلان تدابیری بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان قید شده است ، در پیاده نمودن برنامه های کاری شان توجه نمایند. در ادامه پلانهای کاری شعبات برای سال ۲۰۲۳ میلادی مورد تایید و تصویب قرارگرفت.

مطابق ماده دوم اجندا درباره اتخاد تدابیر وآماده گی بخاطر شرکت فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی صحبت شد. رفیق مصدق خاطر نشان نمود که گزارش کار کمیته حزبی هالند بابت سال۲۰۲۲ میلادی ، پیشنهادات و نظریات در مورد طرح طرزالعمل بعد از تصویب هیات رهبری کمیته حزبی هالند در جلسه قبلی به کمیسیون موظف در شورای اروپایی ار سال شده است .

براساس اطلاعیه شورای محترم اروپایی حزب تاریخ ، وقت و محل تدویرجلسه نوبتی شورای اروپایی به رفقا ابلاغ ، و ازمسوولین واحدهای اولیه تقاضا شد به آن رفقای که عضویت شورای اروپایی را دارند اطلاع داده شود تا برای شرکت دراین جلسه آماده گی های لازم را بگیرند.

در بخش سوم اجندا رفیق مصدق جوابها و نظریات بیروی اجراییه شورای اروپایی را که در رابطه به پیشنهادات ، نظریات ،انتقادات و سوالات ارایه شده که عمدتاْ در باره سمینارها ، صحبت  و برآمد رفقای رهبری در رسا نه ها ، کلب هاوس ، سازماندهی یک گردهمایی از نخبه گان و شخصیت های سیاسی بود مفصلاْ بیان نمود. دراین بخش رفقا هریک : احسان عمری ، همایون وقاد،  فاروق روستایی ورفیق روح الله توده یی  نیز صحبت نموده نظریات خویش را شریک ساختند . رفیق عمری و  رفیق وقاد با ز هم پسشنهادات ، نظریات و انتقادات به آدرس  بیروی اجراییه شورای اروپایی داشتند که درزمینه فیصله بعمل آمد تا مطالب خویش را تحریری به هیات رهبری کمیته حزبی هالند بسپارند تا به بیروی اجراییه شورای اروپایی ارسال گردد.

جلسه كه ساعت ٩ شب اغاز شده بود، با شعار :

«به پیش در راه تطبیق آرمانهای والای حزب آبادی افغانستان !» ، ساعت ۳۰/ ۱۱ شب خاتمه یافت.

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۲ 

Copyright ©bamdaad 2023