بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ میلادی در فضای مجازی دایر گردید

 رفیق صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت  آن را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ اتخاذ تدابیر برای تدویرجلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۲ - تصویب پلان کار بیروی اجراییه بابت سال ۲۰۲۳ میلادی ،

۳-  پیشنهادات ونظریات.

ابتدا رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد اجندا ادامه داده ، میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول اجندا توضیح نمود. بعد از بحث و تبادل نظرتصامیم روی تاریخ واجندای جلسه شورای اروپایی ح آ ا به اتفاق آرا تصویب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق صفت الله عملیار درباره طرح و ترتیب پلان توضیحاتی را ارایه نمود.سپس رفقا داود رزمیار، عمرمحسن زاد ، ولی زیارمل ، حنیف ضرابی,، ذلیخا پوپل، احد شفیعی و حفیظ مصدق با ارایه نظریات، پیشنهادات و سوالات طرح پلان را تایید، و به اتفاق آرا آنرا تصویب نمودند.    

درمطابقت با ماده سوم پیشنهادات سازمان های کمیته های حزبی هالند و اتریش وبرخی اعضای بیروی اجراییه  طرح و به آنها رسیده گی صورت خواهد گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان روی میکانیزم عملی تطبیق پلان ها و اهمیت آن صحبت نموده موفقیت رفقا را برای تدویر جلسه شورای اروپایی آرزو نمود.

 

صفت الله عملیار

معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023