اجلاس کمیته حزبی ایالت اوبراوستررایش ــ اتریش برگزارشد

 

کمیته حزبی ایالت اوبراوستررایش در اتریش ، فعالیت های سازمانی خود را پس از یک فاصله زمانی ، بروز بیست و نهم ماه جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی دوباره از سرگرفت . اعضای ح آ ا  در این ایالت در مطابقت با اجندای تصویب شده در باره وضعیت کنونی کشور، رویدادهای زنده گی سازمانی به ویژه برگزاری کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا ، فراخوان ، ‌فیصله ها ، مصوبات و چگونگی تطبیق آنها و همچنان مسایل تشکیلاتی کمیته حزبی خویش به بحث و تبادل نظر پرداختند .

کمیته حزبی ایالتی اوبراوستررایش به اتفاق آرا رفیق وحید کرنزی را به حیث رییس سازمان خود انتخاب نمود .

اشتراک کننده گان اجلاس همچنان پیشنهادی مبنی بر تعین سرنوشت عضویت رفیق فقیرکارمند را در کمیته حزبی شهر لینز به ارگان رهبری کمیته حزبی کشوری ارایه داشت تا در مورد تصمیم گرفته شود .

در نشست کمیته حزبی ایالتی در شهر لینز حق العضویت و اعانه های ربع اول سال جاری میلادی جمع آوری گردید . کمیته حزبی مذکور دو پیشنهاد مشخص را به آدرس ارگانهای رهبری شورای اروپایی ح آ ا راجع ساخت که رهبری کمیته کشوری آنها را جهت بررسی به شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب انتقال داد .

در پایان نشست در باره تدویر جلسات آینده ابراز نظر صورت گرفت و تصمیم اتخا‌ذ گردید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023