اطلاعیه شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ در مورد تدویر نشست «حلقه مطالعاتی »

 

قرار است برطبق پلان کاری شعبه جلسه نوبتی « حلقه مطالعاتی » به روز یکشنبه مورخ ۲۹ جنوری ۲۰۲۳از ساعت ۱۶الی ۱۸از طریق زووم تدویر گردد.

موضوع بحث : «مساله چپ در افغانستان »

سخنرانان : رفیق دوکتور فهیم ادا و رفیق داکتر یحیی هارون

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84563867675?pwd=NEJ2UHZaRXFvRXdVZVBYK292azFQUT09