گزارش از برگزاری جلسه سازمان کشوری سویدن ح آ ا

 

جلسه اعضای سازمان حزبی کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ نهم جنوری۲۰۲۳ میلادی ساعت هفت شام از طریق فضای مجازی تحت ریاست رفیق جاوید قیام تدویر یافت. درجلسه به تعداد یازده رفیق از شهرهای مختلف کشور سویدن شرکت کرده بودند. یکتعداد رفقا با عذرمعقول نتوانستند در جلسه حضور یابند.

رفیق جاوید قیام معاون سازمان کشوری ح آ ا در آغاز یادآور شد که براساس هدایت رفیق فیاض عزیز گرامی رییس سازمان کشوری سویدن ح آ ا ، جلسه کنونی تحت ریاست وی برگذار میگردد. او حضور رفقا بخصوص حضور رفیق بزرگوار حساس و خانم ها را خوش آمدید گفت و رسمیت جلسه را بنابر پوره بودن نصاب اعلام نمود . سپس اجندای جلسه توسط رفیق جاوید قیام پیشنهاد ، و به اتفاق آرا قرار زیرمورد تایید قرار گرفت.

۱-  گزارش از کارکردهای چند ماه اخیر،

۲- مسایل تشکیلاتی،

۳-  نظریات ، پیشنهادات بخاطر بهبود امور.

در بخش اول از رفیق فیاض عزیز تقاضا گردید تا در مورد کارکردهای چند ماه گذشته گزارش مختصر ارایه نماید. رفیق فیاض عزیز بطور فشرده در مورد فعالیت های سازمان حزبی صحبت نمود. سپس از رفیق نسیم سحر تقاضا بعمل آمد تا در مورد فعالیت های شورای اروپایی و بخصوص فعالیت شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی معلومات مختصر ارایه کند . رفیق سحر بطور اختصار در مورد خلای فکری در سازمان حزبی ، اهمیت آموزش سیاسی و ایجاد انگیزه برای مبارزه صحبت نمود و در مورد فعالیت های شعبه آموزش سیاسی که رفیق جاوید قیام نیز عضو فعال آن میباشد ، معلومات ارایه کرد.

در بخش اجندای دوم ، در قسمت مسایل تشکیلاتی رفیق فیاض عزیز گفت که به نسبت مصروفیت های کاری خویش نمی تواند مسوولیت سازمان کشوری ح آ ا در سویدن را بدوش بگیرد، پیشنهاد نمود که بعوض وی رفیق جاوید قیام را که یک جوان مبتکر، با انرژی و فعال میباشد ، بحیث مسوول سازمان کشوری تعیین گردد. اوهمچنان بعنوان یک حزبی فعال وعده هر نوع همکاری را ابراز نمود . پیشنهاد رفیق فیاض عزیز در قسمت تعیین رفیق جاوید قیام بحیث مسوول سازمان حزبی کشوری سویدن ح آ ا به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت . همچنان رفیق نجیب حساس بحیث معاون سازمان حزبی کشوری سویدن به اتفاق آرا انتخاب گردید. رفیق بری برعلاوه مسوولیت منشی سازمان ، مسوولیت بخش مالی را نیز بدوش گرفت. بعدا حاضرین هریک رفیق زمری قیام ، رفیق عزیز حساس و رفیق نسیم سحر به نوبه خود از کارکردهای رفیق فیاض قدردانی نمودند و مسوولیت های جدید را برای رفقا هریک رفیق جاوید قیام و رفیق نجیب حساس تبریک گفته موفقیت های مزید برایشان آرزو نمودند.

در بخش سوم اجندا رفقا هریک نسیم سحر ، فیاض عزیز و بری پیشنهادات مشخص بخاطر بهبود امور حزبی ارایه نمودند جلسه ساعت هشت شب در فضای صمیمیت به پایان رسید.

 

بری منشی سازمان کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۱۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023