اولین جلسه کمیسیون برگزاری اجلاس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  برگزار گردید

 

کمیسیون تدارک اجلاس شورای اروپایی ح آ ا اولین نشست خود را بتاریخ ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایرنمود .برای جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و تصویب گردید:

 - اتخاذ تدابیر پیرامون تدویراجلاس شورای اروپایی ح آ ا.

اعضای کمیسیون رفقا عمرمحسن ،  حنیف ضرابی و صفت الله عملیار حول آجندا بحث نموده به اجرای اقدامات زیر توافق نمودند:

 - تقسیم وظایف میان اعضای کمیسیون تدارک به خاطر جمع آوری گزارشات کاری کمیته های حزبی کشوری و شعبات شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بابت سال ۲۰۲۲ میلادی جهت تهیه گزارش اساسی جلسه شورای اروپایی .

دراخیربرخی پیشنهادات ارایه گردید که به آن پرداخته شد.

با درودهای رفیقانه

 کمیسیون تدارک وبرگزاری جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

صفت الله عملیار

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۶۱۲ 

Copyright ©bamdaad 2022