بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

ششمین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۹ دسامبر۲۰۲۲ در فضای مجازی زووم دایر گردید. رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت  آن را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث پیرامون آماده گی ها برای تدویرجلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۲- انتخاب کمیسیون برای تهیه طرزالعمل شورای اروپایی ح آ ا ،

۳- پیشنهاد شعبه تشکیلات پیرامون برخی گزینش های تشکیلاتی ،

۴ – پیشنهادات ونظریات.

ابتدا رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول آجندا توضیح نمود. بعد ازبحث و تبادل نظرکمیسیون برگزاری شورای اروپایی با ترکیب رفقا عمرمحسن زاده معاون ، حنیف ضرابی مسوول تشکیلات و صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  پیشنهاد و به اتفاق آرا انتخاب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا رفقا رزمیار، زیارمل، عملیار و ضرابی حول ضرورت تغیر و تکمیل طرزالعمل شورای اروپایی صحبت نمودند که درنتیجه کمیسیون با ترکیب ۵ رفیق جهت تهیه طرزالعمل جدید به اتفاق آرا انتخاب گردید.

درمطابقت با ماده سوم پیشنهاد شعبه تشکیلات مبنی برگزینیش رفقا سهیلا زحمت  به حیث مسوول شعبه کنترول و نظارت، ذلیخا پوپل به حیث مسوول شعبه اموراجتماعی و سرورزهتاب به حیث  مسوول شعبه امورمالی شورای اروپایی به اتفاق آرا تایید و تصویب گردید.

 رفقا سهیلا زحمت و ذلیخا پوپل از اعتماد بیروی اجراییه بخاطر گزینیش شان درسمت های جدید سپاسگزاری نموده وعده سپردند که در اجرای وظایف سپرده شده همه سعی خود را بخرچ میدهند.

پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات توسط رفقا زیارمل ،عملیار و مصدق مطرح گردید که به آنها رسیده گی صورت خواهد گرفت.

در اخیر رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی به رفقای مسوولان شعبات که جدیداْ گزینیش یافتند موفقیت آرزو نموده توجه مسوولان را در برگزاری جلسه شورای اروپایی مبذول داشت .

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۲۱۲ 

Copyright ©bamdaad 2022