جلسه کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

اولین نشست کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی از طریق فضای مجازی برگزار گردید.

جلسه با اعلان تکمیل نصاب توسط رفیق صفت الله عملیارمعاون وسکرترمسوول شورای اروپایی به کار آعاز نموده اجندای ذیل را به اتفاق ارا به تصویب رسانید.

ـ تبادل نظرپیرامون طرح خطوط سیاسی تفاهم شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان .

درآغاز رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان طی سخنانی تدویراولین جلسه کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی روی موضوع اجندا را گام مهم در عرصه پروسه تفاهم دانستند .

بعدا رفقا : سید طاهرشاه پیکارگریکی از پیشکسوتان جنبش مترقی،  انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان، عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی و صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی حزب پیرامون طرح بحث و نظریات و پیشنهادات شانرا شریک نموده ازمساعی و تلاش  رفیق عمرمحسن زاده بابت تهیه طرح قدردانی نمودند.

رفیق داود کرنزی عضو کمیته موقت و مسوول شعبه تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان گزارشی روی کار پروسه تفاهم ارایه نموده از توجه رهبری شورای اروپایی بخاطرایجاد اساسات کاری شعبه امور تفاهم ابراز امتنان نمود.

در اخیر رفیق رزمیارجمعبندی مختصرپیرامون نتایج این نشست انجام داده از همکاری رفیق عمر محسن زاده و همه رفقا سپاسگزاری نموده  ختم کار جلسه را اعلان نمود.

 

کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۲ـ ۰۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2022