گزارش نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان

 

اجلاس نوبتی کمیته حزبی شهرویانا بتاریخ نزدهم سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی برگزار گردید . در این نشست دو تن از اعضای سازمان بنا بر معا ذیر معقول اشتراک نداشتند .در آغاز اجلاس با اعلام نصاب ، اجندای مطروحه پیشنهاد گردید و با اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

دربند نخست اجندا پیرامون اوضاع کشور و فعالیت های شورای اروپایی حزب صحبت بعمل آمد . رفیق دیپلوم انجینر عمر محسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در باره اقدامات ، تدابیر و اجراات هیا ت رهبری ، کمیته اجراییه و شعبات شورای اروپایی به تفصیل گزارش داده و از تحرکی که در کارهای سیاسی و سازمانی وارد گردیده است یاد آوری نمود . او همچنان به پرسش های اعضای کمیته حزبی پاسخ داد .

دربند دوم اجندا رفیق فاصل دلزاده ، رییس کمیته حزبی اتریش حزب آبادی افغانستان در باره مصوبات ، مسایل تشکیلاتی و رهنمود های کمیته اجراییه سخن گفت و معلومات مربوطه را به رفقا ابلاغ نمود.

در بند سوم اجندا پیرامون برگزاری کنفرانس گروه های افغانی در ویانا صحبت گردید و چهار رفیق درباره آن نشست توضیحات لازم و ارزیابی های خویش را ارایه داشتند .

در بند چهارم اجندا موضوع مالی  کمیته حزبی مطرح گردید و رفقای حاضر در نشست حق العضویت های ششماه اول سال ۲۰۲۲ م  را تصفیه نمودند.

در بند پنجم اجندا پیشنهادات، انتقادات و نظریات اعضای سازمان ابراز گردید. رفقا اظهار آرزومندی نمودند تا در فعالیت های گسترده شورای اروپایی حزب کمیته کشوری اتریش نیزسهمگیری بیشتر داشته باشد و از طریق شعبات مربوطه در تقسیم وظایف نقش فعالی را ایفا نماید . نشست از تلاشهای رفیق عبدالفتاح روفی که با شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی همکاری میکند ابراز قدردانی نمود .

نشست درپایان کارخود به رفیق دین محمد اچکزی مسوول کمیته حزبی ویانا که نسبت مریضی در جلسه حضور نداشت آرزو صحتمندی کامل نمود.

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزبی کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

ویانا، مورخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ م

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۸۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022