جلسه کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت !

 

به تاریخ ۲۴ سپتمبر ۲۰۲۲  ترسایی ساعت ۶ عصرجلسه کمیته حزبی کشوری المان با اشتراک رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افقانستان تدویریافت .

بعد ازتکمیل نصاب اجندای ذیل برای پیشبرد کارجلسه پیشنهاد وبه اتفاق ارا  تایید وتصویب گردید.

۱ ـ ارایه گزارش ازکارو فعالیت حزبی و سازمانی شامل تدابیرعملی جهت تحقق تصامیم وفیصله های کنفرانس ومصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی و اتخاد تدابیرلازم درمورد پلان کارکمیته حزبی کشوری ، ایالتی و شهری المان.

 ۲ـ  تصمیم برمسایل تشکیلاتی کمیته حزبی .

 ۳ ـ پیشنهادات و انتقادات.

درآغاز رفیق عبدالاحد شفیعی رییس کمیته حزبی مطابق به اجندا  ضمن تایید و پشتیبانی ازتصامیم و فیصله های کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان گزارش مفصل ومسبوط ازکارکردها و فعالیت حزبی و سازمانی کمیته حزبی کشوری المان درراستای کارشعبات تشکیلات ، مالی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ، تفاهم وامورسیاسی وهمچنان کمبود و نارسایی کاری به جلسه ارایه ، ومتعاقباْ رفقا اسد رهیاب حنیف ضرابی ، حکیم شناس به نوبت صحبت نموده ، و گزارش ارایه شده را مورد تایید قراردادند .

مطابق بند دوم اجندا پیشنهاد بیروی اجراییه که نسبت تغیرات ساختاری درمورد تعین رفیق حکیم کرنزی بحیث معاون ، و رفيق سيد صلاح الدين امين به عضويت بيروی اجراییه کمیته حزبی المان مطرح گردید مورد تایید و تصویب جلسه قرارگرفت و مطابق اجندا به پیشنهادات و نظریات رفقا نیزرسیده گی لازم صورت گرفت . بعد ازتکمیل بحث و تصمیم پیرامون اجندا رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان کارجلسه را مورد تحلیل و ارزیابی قرارداده با صحبت های دقیق و رهنمودی شان ضمن تاکید درامرتحقق تصامیم و فیصله های فراخوان کنفرانس ، نکات مثبت ونارسایی های کار درکمیته حزبی المان  را برشمرده و توجه رفقا را برتلاش و تحرک کارسیاسی و سازمانی ومسایل درون حزبی درموقع  و زمان معین تاکید نمودند .

درادامه رفیق احد شفیعی ازاشتراک و صحبت های همه جانبه و رهنمودی رفیق رزمیار به نماینده گی از رفقا اظهارسپاس نمود . دراخیرطرح مسوده مصوبه به جلسه ارایه و به اتفاق ارا  مورد تایید وتصویب قرارگرفت .

جلسه ساعت هشت و نیم شب درفضای خوب رفیقانه ختم گردید.

 

با درودهای رفیقانه

عبدالاحد شفیعی

رییس کمیته حزبی کشور المان ، حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۲ـ ۲۶۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022