جلسه نوبتی سازمان حزبی کشوری سویدن حرب آبادی افغانستان تدویریافت

 

جلسه هیات رهبری سازمان حزبی کشورسویدن ح آ ا بتاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی ازطریق شبکه مجازی ساعت پنج بعد ازظهردایرگردید وبعد ازتکمیل نصاب اجندای ذیل به جلسه ارایه و به اتفاق آرا مورد تایید وتصویب قرارگرفت :

۱ ـ تدابیر لازم درمورد تطبیق تصامیم و فیصله های کنفرانس اروپایی  ح آ ا مورخ ۷ می ۲۰۲۲ ،

۲ ـ بحث و تدابیردرمورد ترتیب پلان کارسازمان حزبی کشوری سویدن،

۳ ـ ایجاد کمیسیون تفاهم درجنب هیات رهبری سازمان حزبی کشوری،

۴ ـ پیشنهادات و انتقادات .

 مطابق به اجندا رفیق فیاض عزیز رییس سازمان حزبی کشورسویدن  ح آ ا ، تدویرکنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۷ می ۲۰۲۲  را یک اقدام بجا وبه موقع دانسته ضمن تایید و پشتیبانی ازتصامیم و فیصله ها و فراخوان کنفرانس سلسله وظایف حزبی وسازمانی را دراولیت کارسازمان حزبی کشوری سویدن قرارداد که طرف تایید حاضرین جلسه قرارگرفت وغرض تطبیق مصوبات و فیصله های کنفرانس پلان تدابیری لازم اتخاذ گردید .

درادامه مطابق به بند دوم اجندا  رفیق فیاض عزیز پیرامون ترتیب پلان کارسازمان حزبی کشوری سویدن و شعبات مربوطه آن درروشنی مصوبه مورخ ۳۱ اگست ۲۰۲۲ بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت همه جانبه نموده و به تایید از آن ، رفقا هریک جاوید قیام معاون کمیته حزبی، نسیم سحر، داکترنقیب عرفان ، بری وانجنیراستاد ستارصحبت های تاییدی نموده و پیشنهادات شانرا درزمینه ارایه نمودند و‌همچنان ‌تدابیر لازم درمورد ترتیب پلان کارسازمان حزبی اتخاذ گردید . برعلاوه رفیق فیاض عزیز پیشنهاد ایجاد کمیسیون تفاهم را به مسوولیت رفیق انجنیراستاد ستارعضوسازمان کشوری عنوانی بیروی اجراییه شورای اروپایی غرض تصویب مطرح که طرف تایید رفقای حاضر جلسه قرارگرفت . دراخیرضمن رسیده گی به بند سوم اجندا طرح مسوده مصوبه جلسه با درنظرداشت پیشنهادات و نظریات رفقا به اتفاق آرا مورد تایید و تصویب قرارگرفت .

جلسه بعد ازدوساعت درفضای خوب کاری و صمیمیت رفیقانه ختم گردید.

 

با درود

فیاض عزیز

رییس سازمان حزبی کشورسویدن حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۶۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022