بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

سومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ۳۱ اگست ۲۰۲۲ ترسایی در فضای مجازی دایر گردید.

رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ،  و به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ -بررسی و تصویب پلان های کاربیروی اجراییه و شورای اروپایی ح آ ا.

۲ –بررسی پلان های کارشعبات کنترول و نظارت و امور مالی شورای اروپایي ح آ ا.

۳ -پیشنهادات ،انتقادات ونظریات.

ابتدا رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا روی اهمیت پلان و برنامه های کاری صحبت نموده تاکید کردند که پلان ها وقتی نتیجه بخش است که جنبه عملی داشته باشد.مبرهن است که ارایه و تصویب پلان های امروز سبب تشدید بیشتر کارسازمانی در کمیته های حزبی کشوری گردیده وآورنده نتایج معین کار حزبی و سیاسی گردد.

بعدآ رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول اجندا توضیح نمود.

 سپس رفقا : عمرمحسن زاده ، ولی زیارمل، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی ، احد شفیعی و سرور زهتاب پیرامون اسناد پلانی مطرح ابراز نموده نظریات و پیشنهادات تکمیلی خویشرا حول پلان شعبه امورمالی ارایه داشتند .درفرجام پلان های کاری شورای اروپایی بیروی اجراییه و شعبات کنترول و نظارت و امور مالی شورای اروپایی تصویب گردید .

پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات نظریات و سوالات توسط رفقا زیارمل، ضرابی ،شفیعی و زهتاب برای بهبود کار حزبی و سیاسی تشکیلاتی از جمله جلب و جذب زنان و جوانان مطرح گردید که رفیق رزمیار پیرامون آن توضیحات ارایه نمودند و به برخی پیشنهادات تحریری دیگر رسیده گی صورت خواهد گرفت.

در اخیر رفیق داود رزمیارطی نتیجه گیری کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ، موفقیت برای رفقا درامر تطبیق پلان های مطروحه آرزو نمود.

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2022