گزارش نشست کمیته حزب آبادی افغانستان در شهر ویانا ـ اتریش

 

نخستین اجلاس حضوری کمیته ایالتی ح آ ا در شهر ویانا پس از تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب بتاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۲ میلادی د ایر گردید . در این نشست دو عضو سازمان بنا بر معاذیر صحی اشتراک نموده نتوانستند . کار نشست با اعلام نصاب و تصویب اجندا آغاز گردید . رفیق لاجوردی که در کنفرانس اروپایی به حیث نماینده شورای کشوری اتریش شرکت نموده بود گزارش مفصلی را در باره برگزاری موفقانه و تصامیم اتخاذ شده کنفرانس ارایه نمود و به پرسش های اعضای کمیته پاسخ داد . نشست ایالتی ویانای حزب از شرکت فعال هیات شورای کشوری اتریش دراین کنفرانس با اهمیت اظهار رضایت ؛ و با اتفاق آرا از قطعنامه و فراخوان مصوب کنفرانس اروپایی حمایت نموده و انتخاب دموکراتیک شورای نو اروپایی را شادباش گفت .

در بند دوم اجندا درباره برگزاری جلسات شورای اروپایی نو ، انتخاب رییس ، معاونین و سکرتر مسوول ، کمیته اجراییه ، گزینش مسوولان شعبات شورای اروپایی و تدوین پلان های کاری آنها نیز از سوی رفیق فاضل دلزاده رییس کمیته حزبی کشوری اتریش معلومات و توضیحات لازم داده شد . اجلاس کمیته ایالتی ویانا انتخاب رفیق داود رزمیار را به حیث رییس شورای اروپایی ح آ ا که با اتفاق آرا صورت گرفت تبریک گفته و از همکاری های همه جانبه خود با شورای نو اروپایی ابراز اطمینان نمود .

در بند سوم اجندا در باره سهمگیری همه جانبه در فعالیت های شورای اروپایی و آوردن تحرکات بیشتر در امور سازمانی بحث صورت گرفت و تصامیمی اتخاذ گردید . در عرصه تقسیم کار سه رفیق به صفت همکاران شعبات شورای اروپایی توظیف ، و فیصله بعمل آمد تا در پیاده نمودن پلان های کاری نیز تدابیرعملی رویدست گرفته شود . در بند چارم اجندا ،  امور مالی مطرح گردید.تصمیم گرفته شد تا بروز دهم ماه اگست اجلاس خاصی برای تصفیه حق العضویت ها دایر گردد .

در بخش آخری اجندا نظریات و پیشنهادات ارایه گردید . اینکه جلسه کمیته حزبی در ماه جون مطابق گراف مربوطه دایر نشده است مورد انتقاد قرارگرفت . نشست فیصله نمود تا در آینده جلسات کمیته حزبی با در نظرداشت تقویم سازمان کشوری و پلان های کاری شعبه تشکیلات شورای اروپایی برگزار گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

ویانا ، مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۲ ترسایی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۰۲۰۸

Copyright ©bamdaad 2022