دومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

دومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۰جولای ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایر گردید. رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

۱ -بررسی و تصویب پلان های شعبات شورای اروپایی ح آ ا ،

۲ -تقسیم وظایف میان هیات رهبری شورای اروپایي ح آ ا،

۳ -پیشنهادات ،انتقادات ونظریات.

درابتدا رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا روی اهمیت پلان و برنامه های کاری صحبت نموده تاکید کردند که پلان ها وقتی نتیجه بخش است که جنبه عملی داشته باشد.امید امروز ما شاهد پلان های معیاری ومشخص کاری شعبات شورای اروپایی باشیم که پاسخ گوی نیازهای امروز سازمان های شورای اروپایی باشد. بعدآ رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول آ جندا توضیح نمود. سپس رفقا: عمر محسن زاده ، ولی زیارمل، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی ، زلیخا پوپل ،احد شفیعی، سرور زهتاب پیرامون اسناد پلانی شعبات ابراز نموده سوالات و پیشنهادات خویشرا ارایه داشتند که توسط مسوولان شعبات حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات ،نسیم سحر مسوول شعبه آ موزش سیاسی و تبلیغ ،داود کرنزی مسوول شعبه تفاهم و روابط ساسی ،احدشفیعی مسوول شعبه کنترول و نظارت به آنها داده شد. درفرجام پلان های کاری سکرتریت ، شعبات تشکیلات و آ موزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی تصویب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا پیرامون تقسیم وظایف هیات رهبری شورای اروپایی پیشنهاد رفیق داود رزمیاربه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت. پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید که به آنها رسیده گی صورت میگیرد.

در اخیر رفیق داود رزمیار ازاشتراک فعال رفقا در جلسه سپاسگزاری نموده موفقیت برای رفقا درامر تطبیق پلان های مطروحه آرزو نمود.

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۲۵۰۷

 Copyright ©bamdaad 2022