پیام تبریکیه کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان

در مورد تدویر موفقانه  کنفرانس اروپایی حزب

 

 مورخ ۲۳سرطان ۱۴۰۱

 

با آگاهی کامل از چگونگی تدویر جلسات واحدهای حزبی، و انتخاب دموکراتیک نماینده گان درسطح ۹ کشوراروپایی جهت اشتراک درکنفرانس اروپایی و تعین شورای جدید اروپایی تصریح میگردد که :

 اشتراک صمیمانه وبا شور و شوق در همه جلسات ، بویژه حضور و سهمیگری فعال نماینده گان کمیته های از فاصله های دور در کار کنفرانس اروپایی که بصورت حضوری در کشورهالند دایرگردید بیانگر وفاداری رفقا به حزب و آرمان‌ های شریفانه آن میباشد. اشتراک سابقه داران وپیشکسوتان حزب درکارکنفرانس اقدام ستودنی میباشد.

ما ضمن استقبال ازمندرجات قطعنامه کنفرانس و فراخوان عنوانی نیروهای دموکرات و ترقیخواه پیروزی شورای جدید اروپایی و هیات رهبری آنرا خواهانم.

ما جمع شدن رفقا و علاقمندان را بدور شورای اروپایی جدید توصیه نموده و فعالیتهای برون از این شورا را زیانبار میدانیم.

زمان زمان کار و تلاش مشترک است !

برای رفقای شورای اروپایی تحت رهبری رفیق داود رزمیار عضو کمیته مرکزی حزب آرزوی موفقیت و کامگاری داریم.

از ارسال گزارشات کنفرانس ، لیست های اشتراک کننده گان ، اعضای شورای اروپایی ، بیروی اجراییه  و مسوولین شعبات شورای اروپایی سپاسگزاریم .

 

بادرودهای رفیقانه

 کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۸۰۷

 Copyright ©bamdaad 2022