بیروی اجراییه شورای اروپایی تشکیل جلسه داد

 

اولین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۱ جولای ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایر گردید.

رفیق صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود.رفیق عملیاربرای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل را پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت:

۱ـ انتخاب مسوولان شعبات شورای اروپایی ح آ ا.

۲ـ  پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

در آغاز رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا طی صحبتی ابراز داشتند که امروز نسبت به هروقت دیگر مسوولیت های سنگینی بدوش ما گذاشته شده است . در چنین شرایط احراز مسوولیت ها و پاسخ گو بودن به آن ها ازاهمیت خاصی برخوردار است . بر مبنای طرزالعمل شورای اروپایی ح ا ا ما موفق شدیم هیات رهبری و بیروی اجراییه شورای اروپایی را با شیوه دموکراتیک انتخاب نماییم و به همین سلسله ضرور است تا امروز رفقا مسوولان شعبات شورای اروپایی را نیز در فضای باز و اصل شایستگی انتخاب نمایند .

درمطابقت با ماده اول اجندا رفقای بیروی اجراییه هریک ولی زیارمل ، صفت الله عملیار،احد شفیعی ، سرور زهتاب و ذلیخا پوپل بحث نموده نظریات و پیشنهادات خویش را ارایه نمودند که در نتیجه گزینش مسوولان در شعبات تشکیلات ،آ موزش سیاسی وتبلیغ ، تفاهم ، کنترول ونظارت وغیره به اتفاق آ را مورد تصویب قرارگرفت .

در بخش ماده دوم اجندا رفقا ولی زیارمل، احد شفیعی ، سرور زهتاب و صفت الله عملیار پیشنهادات سازنده برای بهبود کارحزبی و سیاسی پیرامون جلب و جذب ،کارسیاسی و تبلیغی ،کار تشکیلاتی و مالی و تدویر جلسات با کیفیت ارایه نمودند که به آنها رسیده گی صورت گرفت.

درجلسه رفقا داود کرنزی وحنیف ضرابی دعوت شده بودند که طی صحبت پیشنهادات شانرا در جلسه شریک ساختند که مورد توجه و دقت حاضرین جلسه قرارگرفت.

دراخیر رفیق رزمیار از سهم فعال رفقا در کار جلسه ستایش بعمل آورده ختم جلسه را اعلان نمودند.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

معاون وسکرترمسوول شورای اروپایی ح آ ا