تدویر اجلاس مشترک کمیته حزبی و بیروی اجراییه شورای کشوری هالند ح.آ.ا

 

بتاریخ ۸ ماه جون سال ۲۰۲۲ اجلاس مشترک کمیته حزبی و بیروی اجراییه آن تحت اجندای ذیل دایر گردید :

۱ - پشتیبانی از تدویر و تصامیم کنفرانس با شکوه اروپایی ح آ ا مورخ ۷ می سال ۲۰۲۲

۲ - اتخاذ آماده گی های لازم بخاطر تدویر کنفرانس حضوری کادرها و فعالین شورای کشوری هالند در پشتیبانی از کنفرانس حزبی و یکسلسله مسایل تشکیلاتی.

۳- ارایه دیدگاه ها ، پیشنهادها و نقد رفقا در رابطه به گزارش اساسی اجلاس.

جلسه توسط رفیق عباس دهاتی، مسوول تشکیلات کمیته ای حزبی، بعد از دادن راپور تکمیل نصاب جلسه، رسمأ افتتاح شد و بعد از تصویب اجندای آن از رفیق محمد سرور زهتاب، رییس شورای کشوری هالند، تقاضا بعمل آمد تا گزارش اساسی اجلاس را ارایه نماید.

در قسمتی از گزارش آمده است که کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در فضای وحدت عمل ونظر رفیقانه ، همدلی وهمبستگی خاصی تدویر گردید .

کنفرانس وظایف و راهکارهای  معینی را فرا راه شوراهای کشوری قرار داده، کار تشدیدی حزبی ، جلب وجذب قشر جوان بدور ح.آ.ا. ، تحکیم دسیپلین حزبی و اتخاذ تدابیر لازم و برداشتن قدم های معین درجهت رفتن و مسامحه با احزاب همسو و تحول پسند، که در فراخوان کنفرانس نیز ذکر گردیده  وتأکید بعمل آمده است و ما را مکلف به اجرای آن مینماید، در برابر ما قرار داده است . تصویب قطعنامه وفراخوان کنفرانس به اتفاق آرا میتواند همچنان انگیزه ای خوبی درجهت تشدید مسوولیت های بعدی شورا ها منجمله شورای کشوری هالند باشد.

در رابطه به گزارش اساسی رفقا هریک فاروق روستایی ، احسان عمری ، عباس دهاتی ، عبدالرزاق طلوع ، سهیلا زحمت  و روح الله توده یی صحبت نموده ، تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از تدویر کنفرانس و اجرای مصوبات و فیصله های آن ابراز نمودند .

در ختم جلسه قطعنامه ای در ارتباط به گزارش اساسی  به اتفاق آرا به تصویب رسید .

اجلاس که بساعت ۶ شام آغاز گردیده بود به ساعت ۸:۳۰ شب در فضای رفیقانه و ابراز تعهد در تحقق مصوبات کنفرانس وهمبستگی رفقا به کارش پایان بخشید.

 با عرض تمنیات نیک ورفیقانه،

س. زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۹۰۶

Copyright ©bamdaad 2022