نشست رییس ، معاونان و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 رییس ، معاونان و سکرتر مسوول شورای اروپایی بتاریخ ۱ جون ۲۰۲۲ در فضای مجازی تشکیل جلسه نمودند.

برای پیشبرد و تداوم کاری جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و تایید گردید:

« بحث پیرامون آماده گی ها برای تدویر جلسه شورای اروپایی ح آ ا بخاطرانتخاب بیروی اجراییه و مسوولان شعبات. »

درآغاز رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا اشاراتی مبسوطی روی نتایج کارکنفرانس اروپایی مورخ ۷ می ۲۰۲۲ ارایه داده خاطر نشان نمودند که خوشبختانه کنفرانس اروپایی بشکل حضوری و با شرکت ۷۱ نماینده انتخابی شوراهای کشوری درفضای صمیمانه تدویریافته و شورای اروپایی جدید را انتخاب نمودند.

نماینده گان در بحث ها سهم فعال داشته ، طرح ها و نظریات سازنده را بخاطر بهبود کارحزبی و سازمانی ارایه داشتند که قابل ستایش است.

رفیق رزمیار الویت های بهبود کارسیاسی ـ سازمانی را برشمرده ، تقویت دموکراسی درون حزبی، بلند بردن سطح مطالبات ، تقویت اعتماد و روحیه همبستگی رفیقانه ، مراجعه به آرا و پیشنهادات اعضای حزب ، طرح و تطبیق برنامه های مشخص کار سیاسی ـ سازمانی ، تامین نظم و دسپلین حزبی، تقویت کار در بین جامعه مهاجر افغان در اروپا ، بلند بردن سطح آگاهی اعضای حزب ، پابندی به سلسله مراتب و روابط  نیک کاری با مرکزحزب را از شمار وظایف مبرم و موارد اساسی پیشرفت کار در آینده دانست.

سپس رفقا ولی زیارمل ، عمر محسن زاده و صفت الله عملیار به بحث پیرامون اجندای جلسه پرداخته نظریات و پیشنهادات خوشرا ارایه نمودند که بر مبنای آن تدابیرلازم روی تاریخ ، اجندا و میکانیزم انتخابات در جلسه شورای اروپایی اتخاذ گردید.

در اخیر رفیق رزمیار از سهم فعال رفقا در ارایه طرح ها وایده ها حول اجندای جلسه قدردانی نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022