راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بروز هفتم ماه می سال روان میلادی ، کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان با شرکت ۷۱ نماینده  از۹ شورای کشوری، طورحضوری و تحت ریاست رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور در شهر آرنهم ـ هالند موفقانه برگزارگردید.

درکارکنفرانس علاوه بر شخصیت های اثرگزار و پیشکسوت جنبش ترقیخواهی کشور، مهمانان گرانقدر نیز شرکت داشتند.

کنفرانس درفضای همدلی و صمیمت رفیقانه با اتفاق آرا شورای جدید اروپایی حزب آبادی افغانستان را انتخاب نمود.

شورای جدید اروپایی درنخستین اجلاس خود به اتفاق آرا رفیق داود رزمیار، شخصیت شناخته شده و با اعتبارجنبش دموکرتیک و دادخواهی کشور را بحیث رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب نمود.

 

درخوریاد است که دراین نشست علاوه بر شرکت کننده گان کنفرانس، رفیق جمیله ناهید ـ  بریالی ، عضو حزب آبادی افغانستان و شخصیت برازنده و نیک نام  نهضت زنان کشور، و رفیق عزیز الله همدرد به نماینده گی از شورای کشوری انگلستان حزب از طریق مجازی صحبت نمودند.

گزارش مفصل این کنفرانس بااهمیت و تاریخی بزودی از طریق سایت بامداد بنشر میرسد .

اینک تصاویر چند از جریان کار کنفرانس پیشکش میگردد. ( بامداد )