اطلاعیه کمیته رهبری ح.آ.ا

 

مورخ ۱۶ ثور ۱۴۰۱

گروه فیسبوکی آبادی وطن ـ  ارگان نشراتی ح.آ.ا ، از چند روز به اینطرف قابل دسترسی نبوده ، ادمین های گروپ بلاک و گروپ از دسترس خارج گردیده است.

بدینوسیله به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که منبعد « گروه فیس بوکی آبادی وطن » به ما تعلق نداشته و ما در مقابل نشرات آن مسوولیت نداریم .

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2022