برپایی نشست حضوری اعضای شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

  

برمبنای پلان تدابیری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بروز ۱۹ مارچ سال روان جلسه باشکوه هامبورگ دایر گردید.

دراین اجلاس رفیق محمد انورمتین عضوبیروی اجراییه حزب ، رفیق داکتر بها از جمله پیشکسوتان حزب ، فرهنگی توانای کشور رفیق عنایت پژوهان گردانی و رفیق شیرمحمد سرشک که از اوکرایین وارد هامبورگ شده اند، نیز شرکت داشتند‌ .

نشست با صحبت افتتاحیه رفیق ذبیح الله مستمندی منشی شورای حزبی هامبورگ  با اعلان تکمیل نصاب و قانونیت جلسه رسماْ بکار خود آغاز نمود.

درادامه رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات شورا ریاست جلسه را بدست گرفته و با خوش آمدید به رفقای حاضر، برنامه کاری زیرکه بر مبنای مصوبه کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی تنظیم گردیده است را پیشنهاد نمود :

۱ـ  ارایه گزارش کار وفعالیت کمیته رهبری  شورای حزبی هامبورگ توسط رفیق مستمندی.

۲ ـ  صحبت رفیق داود کرنزی عضو کمیته مرکزی حزب پیرامون چگونگی تطبیق مصوبات کمیته رهبری ح آ ا دررفع مشکلات سازمان اروپایی حزب.

۳ ـ  بحث وگفت وگو پیرامون بند اول و دوم اجندا.

۴ ـ  انتخاب ۵ نماینده برای شورای کشوری المان، و مطابق  نورم تعین شده  کمیسیون تدارک کنفراس اروپایی پانزده نماینده به کنفرانس اروپایی حزب.

۵ ـ تصفیه امورمالی.

۶ ـ  بحث و تبادل نظر روی مسایل مربوطه به حیات حزبی ، پیشنهادات وانتقادات.

۷ ـ ارزیابی جلسه توسط رفیق انور متین عضوبیروی اجراییه حزب.

 اجندای کارجلسه پس از ریزنی با اتفاق آرا مورد تایید و پسند قرارگرفت .

درادامه کارجلسه رفیق ذبیح الله مستمندی منشی شورای هامبورگ گزارش فشرده ایی از کار و فعالیت شورا در بخش های سیاسی ـ تشکیلاتی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ، نشرات و امور مالی ، کمک به پناهجویان و امور اجتماعی را پیشکش نمود.

موصوف برکاستی ها انگشت انتقاد گذاشته ، با افتخار یادآورشد که شورای هامبورگ  ح آ ا منحیث بزرگترین شورای ایالتی حزب در اروپا ، با پابندی به اصول زرین زنده گی سازمانی، فیصله ها و دساتیرارگانهای رهبری حزب صادقانه و بدون تسلیم و سازش سربلند به فعالیت خود ادامه میدهد. موصوف در بخشی از گزارش خود یادآورشد که تبلیغات انحرافی و کژروی ها به هیچ وجه دراین ایالت بازار فروش نداشته و رفقا با صداقت و تمام قوت تحت رهبری شورای کشوری المان و کمیته هماهنگی حزبی منشی های اروپایی بکار خود ادامه میدهند. سخنان رفیق مستمندی با شور و شعف مورد تایید رفقا قرارگرفت .

در بخش بعدی جلسه رفیق داود کرنزی رشته سخن را بدست گرفته،  در باره جایگاه اصول زرین  جزب ما که دراسناد بنیادین حزب آبادی افغانستان ( برنامه عمل و اساسنامه ) و سایر اسناد معتبرحزبی چون فیصله های تاریخی کنگره پانزده ام اسد ۱۳۹۷ ، پلینوم های کمیته مرکزی حزب از جمله پلینوم سوم عقرب ، و اعلامیه های سیاسی حزب  درج بوده و رهنمای عمل ما میباشند، صحبت نمود.

رفیق کرنزی یادآورشدند که چون شیوه ای کاری ما بربنیاد اصل انتقاد ازخود و انتقاد از دیگران استوارمیباشد ، ممکن است دربرخورد ما نقیضه و کمبودی وجود داشته باشد که موجب ناراحتی عده ای از رفقا شده باشد. اما بحران و اختلاف در اروپا جنبه سلیقه وی داشته و از عدم پابندی به نورم های حیات حزبی از سوی شماری از رفقا ناشی میگردد.

بهانه تراشی ها زیرعنوان خط جدید فکری ، تاخت و تازعلنی و پنهانی در برابرارگانهای انتخاب شده  رهبری حزب ، نقض آشکار تصامیم و دستاتیر ارگانهای مافوق حزبی ، ایجاد ساختار های غیرقانونی و موازی دراروپا باعث شده است که باوجود تلاش های صادقانه اکثریت سازمانهای حزبی  و مسوولین  شوراهای حزبی دراروپا شماری از رفقا برایشان سازمان و ساختار موازی ایجاد و برخلاف اصول پذیرفته شده اساسنامه حزب از پرداخت حق العضویت ها و شرکت در جلسات حزبی خودداری نموده و حتا پرداخت حق العضویت به حزب را نفی میکنند.

درحالیکه مطابق دساتیرارگانهای رهبری حزب  پروسه انتخابات دموکراتیک و شفاف درهمخوانی با اصول اساسنامه حزب در بیشتر شوراهای کشوری جریان دارد ، شماری از دوستان از سهمگیری دراین پروسه دموکراتیک و اصولی سازمانی ما  و از شرکت در انتخاب  برای تعین ارگانهای رهبری حزب در اروپا امتنا می ورزند. ما بارها از این رفقا تقاضا نموده ایم تا برای رفع احتلافات پابندی شانرا به اصول زرین حیات حزب ما اعلان نموده ، و به این خواست شریفانه اکثریت اعضای حزب بخاطرحفظ وحدت و یکپارچه گی سازمان پاسخ مثبت بدهند.

با ختم صحبت مستند و همه جانبه رفیق کرنزی رفقا هریک :عظیم  لمر ، داکتر بها ، نذیرانگار، سید صلاح الدین امین ، اجمل کرنزی و نجیب بایانی پیرامون گزارش اساسی و توضیحات رفیق کرنزی صحبت نمودند.

رفیق عظیم لمر فرهنگی پرتلاش و یکی از سابقه داران حزب در باره اثربخشی بیشترکار سیاسی و انسجام بهتر فعالیت های سازمان  صحبت نموده افزود :

 ما مکلف هستیم از هر رخداد مربوط به حیات حزبی رفقا را در جریان بگذاریم  و در همه امور تصمیم مشترک بگیریم . قراردادن و آگاهی به رفقا از کار وفعالیت سیاسی و سازمانی، سازمان های شهری ، ایالتی ‌،کشوری و سایر مقامات بالایی شورایی اروپایی حزب آبادی  به منظور هم آهنگی کار تبلیغاتی ،سیاسی از وظایف تمام کمیته های حزبی می‌باشد.  

رفیق لمرادامه داد :

تحقق اصول و موازین اساسنامه حزب ازشمار مکلفیت ها و وظایف مبرم  و حیاتی هرعضو حزب و سازمان حزبی می باشد ، وما باید سطح بازخواست ازآنرا ارتقا ببخشیم. ضرورت کار مشترک سیاسی با شخصیت ها ‌و نیروی های ملی و ترقیخواه، و فراهم نمودن زمینه مساعد برای آغاز این پروسه در شرایط فعلی و پیچیده کشور از شمار وظایف ملی و مهینی ما میباشد .

پس ازصحبت های همه جانبه ، باز و پراز صمیمت رفقا ؛ رفیق شناس مسوول تشکیلات شورا توضیحات لازم  درباره انتخاب  پنج رفیق به شورای کشوری المان ، و پانزده رفیق منحیث نماینده به کنفرانس اروپایی  را ارایه نمود.درادامه درهمخوانی با اصول زرین اساسنامه حزب در فضای آزاد و دموکراتیک رفقا به شورای کشوری المان و نماینده گان برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب شدند.

با تطبیق موفقانه برنامه کاری جلسه ، دراخیر رفیق مستمندی منشی شورای هامبورگ از رفیق گرانقدرانورمتین عضوبیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان ، درخواست نمود تا کار جلسه امروزی را مورد بررسی قرار بدهند .

رفیق انور متین با بررسی کارجلسه و فعالیت شورای حزبی هامبورگ گفتند :

برگزاری نشست سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان  که درفضای همبستگی ، دوستی ، صممیت ومسوولیت پذیری رفیقانه مطابق نورمهای حزبی و اصول تشکیلاتی با مشارکت فعال ونقد وخرد رفقا تدویر یافت ، گام استواری بسوی رشد و استحکام صفوف حزب ودموکراسی بیشتردرحیات سازمانی پنداشته میشود.کنفرانس های سازمانهای حزب آبادی افغانستان دراروپا درشرایطی برگزار میشود که اوضاع افعانستان ، منطقه و جهان ازنظرسیاسی و نظامی پیچیده و بغرنج است.

بحران اوکرایین وتقابل قدرت های اتومی ، فروپاشی نظم ناکارآمد جهانی و برگشت به جنگ سرد ،  و تهدید زنده گی بشریت واقعیت تلخ زمان ماست.

غلبه بردشواریهای کنونی میهن که بگونه سازمان یافته بوسیله قدرت های جنگ افروز دور و نزدیک علیه مصالح و منافع علیای کشورمان مدیریت و رهبری میشود ، همه ایی ما را به مبارزه آگاهانه و متحدانه فرامیخواند.

 حزب آبادی افغانستان، حزب کارو زحمت ، حزب کثرت گرا ، دگراندیش و تحول طلب است که اهداف دور ونزدیک آن  براصل جهانبینی علمی استوار است  که مشی سیاسی، اصول سازمانی آن، انطباق خلاق و سازنده این اصول بادرنظرداشت شرایط مشخص جامعه ماست که ریشه علمی و تاریخی دارد . که بایست آنرا درفعالیتهای سازمانی مان پیوسته درنظرداشته باشیم تا به اشتباه نرویم .

رفقا!

بنیاد اصلی فعالیت سازمانی حزب آبادی وتکیه گاه مطمین آن توده های میلیونی کشوراست.

افعانستان که درنتیجه  توطیه سازمان یافته وفساد مدیریت شده درقید و بند طرزدید بازدارنده قرون وسطی وانحطاط سقوط داده شده است درگام نخست  گذارازوضعیت موجود به وضعیت مطلوب مستلزم کارسازمانی پیرامون چگو نگی رشد کمی وکیفی صفوف حزب ازمیان نسل جوان و اتحاد چپ و فراترازآن وتا دست یابی  به جبهه وسیع میهنی و بادرنظرداشت تمرکز فعایت های سازمانی روی نهادها ، انجمن ها واتحادیه ها ، وتامین روابط گسترده باشخصیت های مستقل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ازجمله وظایف تاخیر ناپذیراست که دربرابر حزب آبادی افعانستان قراردارد که بایست همه ای مان متحدانه درراستای تحقق این امرمهم  بپردازیم و به پیش برویم.

با ختم صحبت و ارزیابی علمی وهمه جانبه رفیق متین ، مسوول شورا رشته سخن را بدست گرفته و تدویرموفقانه جلسه را برای رفقا تبریک و تهنیت گفته ، ابراز آرزومندی نمود تا در نتیجه کار و تلاش بیشتر رفقا سازمان حزبی ما در هامبورگ رشد بیشتر نموده، و منیحث بازوی توانای شورای کشوری المان و سازمان اروپایی آن دستاوردهای فزونتری را بدست بیآورد .

با ختم بخش کاری جلسه ، رفقا با برنامه فرهنگی از نوروز و آغاز سال نوخورشیدی تجلیل به عمل آوردند.

 

ذبیح الله مستمندی

منشی شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2022