گزارش جلسات حزبی شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

 بروزهژدهم ماه فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی جلسه حضوری شورای ایالتی ویانای ح آ ا دایر گردید. در این نشست همه اعضای سازمان به استثنای سه رفیق که بنا برمعاذیر صحی ( تست مثبت کرونا ) حاضر شده نتوانستند ، اشتراک داشتند . جلسه پس از اعلام نصاب و اجندای سه فقره یی به کار آغاز کرد .

دربخش نخست اوضاع سیاسی درون کشور و رویداد های ماحول آن مورد بحث قرارگرفت. رفیق انجینرمحمود صافی انکشافات هفته های اخیر را به ارزیابی گرفته و معلومات ارزنده ایرا به جلسه ارایه نمود . حاضرین جلسه به تبادل نظر پرداختند وتزهای ارایه شده را مورد تایید قرار دادند .

در بخش دوم زنده گی سازمانی مطرح گردید .

رفیق فاصل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش در باره تدویر جلسات مشترک شوراهای کشوری  اروپایی ح آ ا تحت اداره رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور حزبی دراروپا و از تصامیم دسته جمعی آن، فعالیت ها و ارسال نامه اعتراضی شوراهای کشوری در اروپا عنوانی کمیته رهبری ح آ ا درمرکز پیرامون نشرات غیرمسولانه برخی از حلقات ماجراجوی حزبی  گزارش داد . همچنان مصوبات جدید مرکز، بخصوص مصوبه شماره ۴ مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی کمیته رهبری حزب در باره تدویر کنفرانس اروپایی به اگاهی رسانیده شد . اعضای حاضر جلسه از تصامیم مرکز استقبال و از تطبیق همه جانبه آن پیشتیبانی نمودند .

رییس شورای کشوری اتریش در باره فعالیت های اعضای سازمان در مدت زمان پس از جلسه قبلی نیز گزارشی را ارایه نموده  خاطر نشان ساخت که خوشبختانه در نتیجه مساعی رفقا ، به ویژه تلاش رفیق وحید کرنزی زمینه احیای سازمان حزبی ایالت اوبر اوسترایش فراهم گردیده ، و قراراست به زودی اجلاس مشترک کمیته رهبری و اعضای آن سازمان برگزار گردد .

رییس شورای کشوری اتریش در مورد تدویر جلسات شورای ایالتی فورالبرگ  تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول هم معلومات ارایه داشت و از پشتیبانی آن شورا از مصوبه شماره ۴ کمیته رهبری مرکز و آماده گی برای اشتراک در کنفرانس اروپایی یادآوری کرد .

رییس شورای کشوری در مورد فعالیت های واحد اولیه حزبی در شهر کلاگنفورت نیز گزارش داد و از کارهای خستگی ناپذیر رفیق داکتر اسد محسن زاده مدیر مسوول تار نمای بامداد، ارگان مرکزی نشراتی  ح آ ا ، در رابطه  با احزاب ، سازمان های اجتماعی و فرهنگی اتریشی و نهادها افغانی اظهار قدردانی نمود .

در ارتباط با بند دوم اجندا رییس شورای کشوری از ایجاد و فعالیت های کمیته تدارک کنفرانس اروپایی نیزسخن گفت و در مورد تعین نورم نماینده گی در این کنفرانس نظرخواهی کرد . با رعایت نظریات سایر اعضای شورای کشوری پیشنهاد گردید که از کمیت پنج تن یک رفیق به حیث نماینده در کنفرانس انتخاب گردد و این موضوع به اگاهی کمیته تدارک کنفرانس رسانیده شود .

در بخش سوم اجندا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردید .رفیق دین محمد مسوول شورای ایالتی ویانا که در جلسه مشترک قبلی کمیته رهبری و شورای ایالتی ویانا موظف به تامین نمودن ارتباط  با رفیق فقیر کارمند گردیده بود از عدم موفقیت خود در زمینه گزارش داد . موصوف خاطر نشان ساخت که این بار نیز رفیق کارمند به تماس های مکرر وی پاسخ نداده است . در اینمورد جلسه فیصله نمود که برای جلوگیری از تبلیغات سو ، حین از سرگیری فعالیت های شورای ایالتی اوبر اوسترایش از رفیق کارمند دعوت شود تا در جلسه اشتراک نموده و موضعگیری خود را در رابطه با ادعا های منتشره در برخی از مکاتیب ، به خصوص نامه مورخ ۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی  شورای نامنهاد اروپایی، که بر اساس مصوبه دارالانشای حزب به تعلیق درآمده است ابراز بدارد. البته شورای ایالتی اوبراوسترایش پس از استماع پاسخ های وی در رابطه با تطبیق اصول اساسنامه ح آ ا تصمیم خواهد گرفت .

در نشست شورای ایالتی ویانا  در باره تصفیه امورمالی هم صحبت شد و فیصله بعمل آمد که درختم ربع اول سالجاری میلادی حق العضویت ها و اعانه ها جمع آوری گردد .

در پایان اجلاس تاریخ نشست بعدی تعین شده ، و از رفقا خواهش بعمل آمد تا تدویر جلسه آینده مطالب ضروری را از طریق حلقه واتساپی شورا در میان گذارند .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

ویانا ، مورخ  ۱۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022