موضوع: برپایی سیمینار  فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان:

 

 

 

در پی  برپایی سمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وبه پیروی از آن، سیمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی قرار است روز شنبه مورخ ۲۶ ماه جنوری سال ۲۰۱۳ ساعت ۷ شام یا نزده به وقت کشور آلمان از طریق شبکه  پال برپا گردد.

از همه رفقای مسولان بخش تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشهری ، صمیمانه خواهشمند است تا  در سیمینار متذکره سهم بگیرند ، چون سیمینار به شکل بسته تدویر می یابد از رفقای مسولان شورا های کشوری پیش برین تقاضا می گردد ، تا فهرست مسولان بخشهای تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشورا های شهری شان را با ایمل آدرس وشماره تیلفون به بخش تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی بفرستند، اجندای سیمینار . از طریق ایمل به اگهی رفقا رسانیده می شود.

 ادرس اتاق:

Andesha wa Farhang

Europa

Germany

E-Mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.