جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ دایرشد

 

بتاریخ ١٢ فبروری ٢٠٢٢ جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ (Baden-Württemberg) حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق منان رزمل از طریق شبکه پالتاک تدویریافت.

در نخست با تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه ، اجندای پیشنهادی به اتفاق آرا به تصویب رسید . سپس رفیق رزمل گزارش كار و فعالیت ربع اخیر سال ٢٠٢١ سازمان و پلان كار سال ٢٠٢٢ را به جلسه ارایه نمود. گزارش فعالیت سازمان و پلان کار شورا با درنظرداشت نظریات رفقا به اتفاق آرا مورد  پذیرش قرارگرفت .

درادامه كارجلسه احکام مصوبه (٠٤) مورخ ٢١ دلو ١٤٠٠ خورشیدی كمیته رهبری حزب آبادی افغانستان به اطلاع رفقا رسانیده شد. سپس احکام این مصوبه مورد بحث قرارگرفت. رفقا: جنرال خلیل عنایت، تمیم رحیمی ، فهیم یوسفی، حنیف ضرابی و منان زرمل از تصمیم به موقع رهبری ح آ ا مبنی برتدویركنفرانس شورای اروپایی استقبال نموده ، آنرا یگانه راه حل آزاد و دموكراتیک دانسته و ازآن تایید و پشتیبانی کردند .رفقا همچنان برتطبیق مصوبات مقامات بالایی حزب تاكید نموده ، و مطابق احکام  اساسنامه حزب خود را مكلف به تطبیق آن دانستند.

دراین جلسه حق العضویتهای سازمان تصفیه ، و برای تطبیق پلان كار سال ٢٠٢٢ كه عرصه های مختلف كار و فعالیت سازمان درآن مشخص شده است ، به اتفاق آرا مصوبه ایی به تصویب رسید .

جلسه كه ساعت ۵ بعد ازظهربكارآغاز نموده بود، ساعت ۷ شام به آرزوی صلح و آرامش كشور و بهروزی و موفقیت ح آ ا درفضای خوب رفیقانه به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۳۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022