شورای کشوری سویس تشکیل جلسه داد

 

براساس برنامه کاری شورا، جلسه سازمان حزب آبادی افغانستان درسویس بروز جمعه ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۲ ترسایی تحت ریاست رفیق سلیم سلیمی رییس آن شورا برگزارشد.

دراین جلسه که ازطریق شبکه های مجازی تدویریافت، پس از تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه اجندای نشست پیشنهاد، و پس ازرایزنی با اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت .

مطابق اجندای تصویب شده رفیق سلیمی گزارشی در باره  فعالیت های شورا ارایه نموده ، و طرح پلان کاری شورا برای سال ۲۰۲۲ را پیشنهاد کرد.

شرکت کننده گان جلسه درباره این طرح به بحث وگفت وگو پرداخته در فضای باز رفیقانه دیدگاه ها و پیشنهادهای شان را در مورد ارایه نمودند. پلان کاری سازمان برای سال ۲۰۲۲ با اتفاق آرا به تصویب رسید.

درادامه کارجلسه احکام مصوبه ( ۰۴ ) کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی ، به اطلاع رفقا رسانیده شد . در جریان بحث روی این مصوبه ، رفقا استقبال خود را از این تصمیم بموقع هیات رهبری حزب ابراز داشته ، خاطر نشان ساختند که تدویرکنفرانس شورای اروپایی یگانه راه حل دموکراتیک برای مشکل سازمان اروپایی حزب میباشد.

درجلسه رفقا روی پابندی به اصول سازمانی و مرامی حزب ، شرکت منظم درفعالیت های سازمانهای مربوطه حزبی ، پرداخت به موقع حق العضویتها ، پیاده نمودن تصامیم کولکتیف رهبری حزب صحبت نموده ، پابندی به این تعهدات سازمانی را از جمله مکلفیت های هرعضو حزب خواندند.

دراین جلسه حق العضویت های سازمان تصفیه ، و رفقا هریک سلیم سلیمی، جنرال عبدالصبورناظری ، نعیم رزمیار، نقیب عزیزی و جعفر سید دیدگاه ها و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.

جلسه به آرزوی بهروزی مردم آفغانستان ، رشد و استحکام حزب آبادی افغانستان و صلح جهانی در فضای صمیمت وهمدلی پایان یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۲۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022