جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری برگزار شد

بتاریخ ٤ فبروری ٢٠٢٢ ترسایی جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری ازطریق فضای مجازی زووم تحت ریاست مسوول هماهنگی امورحزبی در اروپا تدویر یافت .
دركارجلسه روسای شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در المان ، هالند ، اتریش ، فینلند ، سویس ، بلجیم ، ناروی ، وهمکاران هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی شركت نموده بودند كه پس از تكمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق به اجندای تصویب شده بكار خود ادامه داد .
مسوول هماهنگی امورحزبی كشورهای اروپایی گزارش مفصل روی تدویر به اصطلاح جلسه فوق العاده شورای اروپایی كه بتاریخ ٢٠٢٢/١/٢٩ ترسایی درمغایرت با مواد مصوبه مورخ ٦ سنبله ١٤٠٠خورشیدی مقام محترم دارالانشا حزب آبادی افغانستان ، و سوتعبیر از مندرجات آن دایر گردیده بود به جلسه ارایه نموده ، توجه روسای شوراهای کشوری درمورد جلسه نامنهاد مذكور كه در تناقص صریح با احكام اساسنامه حزب آبادی افغانستان بود، را مبذول نمود .
روسای شوراهای کشوری درجلسه روی موضوع به بحث و گفت وگو پرداخته ، طرح مصوبه و نامه اعتراضی را در مورد تقبیح  و رد جلسه مذكور به اتفاق ارا تایید و تصویب نمودند .
در اخیركارجلسه مسوول هماهنگی امورحزبی كارجلسه را ارزیابی ، و از سهمگیری فعال و گسترده رفقای شركت كننده در جلسه ستایش بعمل آورد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2022