شورای ولایتی نورد بربانت ـ شورای کشوری هالند ، تشکیل جلسه داد

 

جلسه ربع چهارم سال ۲۰۲۱ شورای ولایتی نورد بربانت  (Noord-Brabant ) بتاریخ   ۶جنوری۲۰۲۲  ترسایی بساعت ۱۹:۳۰ بجه شام با اعلان تکمیل نصاب توسط منشی شورا، تدویریافت . در نخست برنامه کاری نشست پیشنهاد ، و مورد تایید قرارگرفت .

مطابق بند اول اجندا ، رفیق انجینر فاروق روستایی گزارش کارکردهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شورا با برشمردن کارهای مثبت و کاستی ها ، و تدابیر برای بهبود کار سیاسی ـ سازمانی را پیشکش نمود،  که مورد تایید رفقا قرار گرفت .

در ادامه کار جلسه وضع سیاسی ، اقتصادی و نابسامانی های موجود کشور درهمه عرصه ها ، خصوصا آزادی های مدنی ، مراعات حقوق بشر، به حاشیه بردن روزمره زنان ، بستن مکاتب و دانشگاها خصوصا بروی دختران وطن ، بیکاری ، فقر وهمچنان مداخلات مستقیم پاکستان ، ایران ، غربی ها  وغیره بعد از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ ترسایی توسط رفیق روستايی منشی شورا مورد بررسی قرارگرفت. صحبت هایی رفیق روستایی با تایید و جانبداری حاضرین  جلسه روبرو شد .

با تکیه برسنت یادو بود ازجنبش ها و شخصیت های دادخواه و اثرگذارکشور و جهان ، اینبار در نشست شورای نورد بربانت از شخصیت و کارنامه های زنده یاد رفیق ببرک کارمل یاد به عمل آمد.

درجسله رفیق انجینرعبدالرازق طلوع ، در باره سجایای انقلابی ، شخصیت ، اندیشه و مبارزات دلیرانه و بسیچ  کننده رفیق کارمل صحبت نمود.

در بخش بعدی جلسه رفیق سیده طلوع درباره اهمیت پرداخت منظم  و بموقع حق العضویت ها منحیث مسوولیت سیاسی و سازمانی اعضای حزب صحبت ، و از آن منحیث یک اقدام مهم برای رشد کار سیاسی ـ سازمانی یاد نمود.

موصوف گزارش همه جانبه ازجمع آوری حق العضویت و اعانه های یکساله درشورای نورد بربانت ( شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ) را پیشکش نموده، و به پرسش های رفقا در مورد پاسخ مقنع ارایه نمود.

در بخش پیشنهادات، سوالات و نظريات بخاطر رشد و موثریت هرچه بیشتر کار شورا  رفقا هریک : دکتر صدیقی ، احسان عمری ، هوسی توده یی ، انجینر رزاق طلوع  و انجینر فاروق روستایی دیدگاه های شانرا پیشکش نمودند.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه ، همدلی و تعهد به اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان و درنظرداشت شرایط موجود کشور، به آرزوی سلامتی و سرفرازی رفقا، جامعه مهاجرافغان درهالند  و مردم زحمتکش و آزاده افغانستان بساعت ۲۳:۳۰ شام موفقانه به کار خود پایان بخشید.

زنده و سربلند باد آفغانستان !

مسحتکم باد وحدت ملی و مبارزه مشترک مردم افغانستان بخاطر صلح ، عدالت، آزادی و پیشرفت اجتماعی !

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۱۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2022