بیروی اجراییه شورای کشوری المان حزب آ ا تشکیل جلسه داد  

 

بتاریخ ٨ جنوری ٢٠٢٢ ترسایی ، بیروی اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای المان ، تشکیل جلسه داد.

با تکمیل نصاب و اعلان قانونیت جلسه ، شرکت کننده گان روی اجندای « تدویرجلسه شورای كشوری المان» بحث نمودند. دراین جلسه به شعبات و شوراهای ایالتی وظیفه سپرده شد تا شوراهای كه تا اكنون جلسات نوبتی شانرا دایرنکرده و حق العضویت خود را تصفیه ننموده اند هرچه زود ترجلسات شانرا برپا ، حق العضویت های شانرا تصفیه ، و ازچگونگی تدویر و تصامیم جلسات شان به بیروی اجراییه گزارش بدهند تا شرایط اشتراک اعضا درنشست شورای كشوری درنظرگرفته شود . بیروی اجراییه  شورای کشوری المان به اتفاق آرا طرح مصوبه در مورد اجندا را تایید و تصویب نمود.

جلسه که ساعت سه بعد ازظهرگشایش یافته بود ، درفضای اعتماد رفیقانه و به آرزوی سرفرازی مردم افغانستان، رشد و اعتلای شورای کشوری المان حزب ساعت ۵ بعد از ظهرپایان یافت.  

 

عبدالاحد شفیعی رییس شورای كشوری المان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2022