برپایی اجلاس کمیته حزبی شورای کشوری هالند

 

۷ شام روز دوم سپتامبر سال روان میلادی ، جلسه نوبتی کمیته حزبی شورای کشوری هالند ح آ ا  دایر شد.

در نخست با اعلان قانونیت جلسه ، برای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل بتصویب رسید :

۱ ـ پشتیبانی از مصوبات شماره ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ مقام محترم دارلانشای حزب ، و بحث در مورد چگونگی تطبیق احکام آن ها،

۲ ـ برسی گزارش مسوول مالی شورا ،

۳ ـ ارایه دیدگاه ها، پیشنهادات و پرسش ها .

درنخست گزارش اجلاس توسط مسوول شورای کشوری ارایه ، و روی مصوبات مقام محترم دارلانشای و نحوه تطبیق آن با تفصیل تماس گرفته شده ، و بخاطر تطبیق مندجات آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.

در ادامه مسوولین شعبات تشکیلات ، اسناد و ارتباط ، اموراجتماعی و زنان ، آموزش سیاسی و تبلیغ، مالی، معاون شورای کشوری و مسوولین شوراهای ولایات صحبت، و برای تطبیق وظایف سپرده شده آماده گی شانرا ابرازکردند.

بعد ازشریک ساختن یک سلسله پیشنهادات، جلسه بساعت ۹ شب ، به آرزوی صلح ، رفاه و آسایش مردم مستضعف ما موفقانه به پایان رسید.

 رییس شورای کشور هالند ح.آ.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ۱۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2021