برپایی جلسه نوبتی روسای شوراهای کشوری دراروپا

 

جلسه نوبتی روسای شورا های کشوری ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۱ ساعت ۷ شام در فضای مجازی دایر گردید.

درکار جلسه روسای شوراهای کشوری المان ،هالند، اتریش، بلجیم ، سویس، ناروی و فنلند شرکت نموده بودند .

پس ازتکمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق اجندای فیصله شده بکار خود ادامه داد.

درجلسه هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی، گزارش مختصری پیرامون مصوبات و فیصله های وارده ارایه نموده ، توجه مسوولین شوراها را بخاطرعملی نمودن آنها جلب کرد.

دراین جلسه روسای شوراهای کشوری ازکارکردهای شان گزارش داده و در راه تحقق اصول ، و تصامیم ارگانهای رهبری کننده حزب وعده همکاری سپردند.

شرکت کننده گان نشست پیرامون انکشافات اخیردرکشوربحث و تبادل نظر نموده، ابراز آرزومندی نمودند تا شوراهای کشوری درفعالیت های روزمره خود وضع موجود و دساتیر ارگانهای مافوق را درنظربگیرند.

با تطبیق برنامه کاری ، کار جلسه مورد برسی قرارگرفته و از سهمگیری فعال و گسترده شرکت کننده گان جلسه ستایش بعمل آمد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۰۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2021