گزارش اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان در اتریش بتاریخ بیست و سوم ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی در شهر ویانا تشکیل جلسه داد . در این نشست اعضای شورای ایالتی ویانا با اکثریت نود در صد شرکت نموده و گزارشات فعالیت های شوراهای ایالتی فورالبرگ و کلاگنفورت که بنا بر بُعد فاصله در نشست اشتراک کرده نتوانستند از طریق رییس شورای کشوری اتریش به اگاهی رسانیده شد. پس از اعلام تکمیل نصاب و مشروعیت نشست در باره اجندا بحث صورت گرفت و مواد ذیل در دستور کار قرارگرفت :

ـ   ارایه گزارش رییس شورای کشوری اتریش پیرامون فعالیت های سازمانی و سیاسی.

ـ   بحث درباره مصوبات ، دساتیر و رهنمودهای مقام محترم دارالانشای حزب و شعبات مرکز.

ـ   بحث در باره رویدادهای سیاسی کشور.

ـ  مسایل مالی ( جمع آوری حق العضویت ها و اعانات ).

ـ   پیشنهادات ، نظریات و انتقادات.

در همسانی با بند اول اجندا نخست رییس شورای کشوری اتریش گزارشی مبسوطی را به نماینده گی از کمیته رهبری درعرصه های تشکیلاتی ، آموزش سیاسی و مالی ارایه داشت . او با اشاره با وضع قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا ، به ویژه منع اجتماعات ، خاطر نشان ساخت که با کمال تاسف جلسات حضوری در چند ماه گذشته به طور منظم دایر شده نتوانست . اما خوشبختانه اعضای شورای کشوری اتریش از طریق وتساپ و امکانات مجازی پیوسته با هم در تماس بوده و از رویداد های سیاسی کشور و زنده گی حزبی اگاه بوده اند . در فاصله یک و نیم سال گذشته کمیته رهبری شورای کشوری همواره مصوبات و رهنمودهای مرکز را به اطلاع مسوولین شوراهای ایالتی رسا نیده و در اجراات خود پیشنهادها و نظریات آنها را مد نظر گرفته است . برغم دشواری های تخنیکی باز هم مسایل مالی تصفیه گردیده و اعضای شورای کشوری در روشنی رویداد ها قرار گرفته اند . رییس شورای کشوری یاد آوری نمود که گزارش مفصل شورای کشوری اتریش یکسال قبل بتاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۰ میلادی به سکرتریت شورای اروپایی قبلی ارسال گردیده که تکرار مجدد آن لازم نیست . او در تماس با بند دوم اجندا خاطر نشان ساخت که خوشبختانه پس از تصمیم شورای کشوری ما در نشست مورخ ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی مبنی بر داشتن روابط مستقیم با مقام محترم دارالانشا و شعبات مرکز، مصوبات و دساتیر مشخص مرکز، به ویژه مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۶ جدی ۱۳۹۹ خورشیدی و نامه شماره ۴۰ مورخ ۸ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی  به شورای کشوری اتریش مواصلت نموده و کمیته رهبری شورای کشوری اتریش پس از نظرخواهی شوراهای ایالتی اتریش با ارسال نامه های متعدد به مرکز از آنها حمایت و پیروی کرده است . ( این نامه ها بار دیگر در نشست خوانده شد که با حمایت قاطع همه شرکت کننده گان نشست مواجه گردید .)

رییس شورای کشوری همچنان از نقض مصوبات مرکز و اصول سازمانی از سوی عده ای از اعضای مقام باخته بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق ، یادآوری ، و مواضع شورای کشوری را در دفاع از تصامیم مرکز بیان نمود .

رفیق دیپلیوم عمرمحسن زاده در رابطه با بند سوم اجندا به تحلیل رویدادهای حاد کشور پرداخته  و پیرامون چگونگی راه حل سیاسی اوضاع کنونی صحبت نمود . در این گفتمان جالب همه رفقا سهم گرفته و دیدگاه های شانرا ابراز نمودند . فیصله بعمل آند تا رفقا معلومات تازه و مهم را از طریق صفحه مجازی شورای کشوری به اگاهی همدیگر برسانند .

در بخش بعدی نشست حق العضویت ها و اعانه  ششش ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی شورای ایالتی ویانا جمع آوری گردید . از مسوول شورای ایالتی ویانا تقاضا گردید تا گزارشی را در باره حق العضویت های سال ۲۰۲۰میلادی که تا اکنون تصفیه نشده تهیه بدارد و در اجلاس بعدی ارایه نماید. ( حق العضویت های جمع شده این نشست بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۱ میلادی بمرکز ارسال گردید.)

در بند پنجم اجندا نخست نکاتی پیرامون چگونگی ارتباطات شورای کشوری با ارگان های مرکزی و همکاری با رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور شورا های کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا مطرح گردید . نشست با اتفاق آرا از تطبیق  همه جانبه مصوبه شماره ۸۸ دارالانشای حزب ، به خصوص مواد سوم و چارم آن در امور هماهنگی  شورا های کشوری  حمایت نموده و آماده گی خود را جهت همکاری گسترده با رفیق گرانقدر صفت الله عملیار ابراز نمود . رییس شورای کشوری اتریش در مفاهمه با هماهنگ ساز امور اروپایی راهکارهای لازم را تثبیت و عملی خواهد نمود .

در بخش انتقادات ، نامه ای مورد بحث قرارگرفت که از سوی محترم میر فقیرکارمند، معاون شورای کشوری اتریش عنوانی بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق فرستاده شده است . موصوف در این مکتوب موصوف مدعی گردیده بود که « رفقای شورای کشوری در یک گفتمان فراگیر این وضعیت ( ارسال نامه شورای کشوری اتریش به مرکز ...) را مورد بررسی قرارداده و آنرا محکوم داشته و .... از شورای اروپایی تحت رهبری ... حمایت نموده و ....»٬

اجلاس مشترک کمیته رهبری  شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان از اینکه معاون شورای کشوری اتریش برغم دعوت اکید درنشست کنونی از اشتراک امتناع ورزیده و هیچگونه توضیحی بخاطر درستی و یا سقم این نامه ارایه نکرده است اظهارتاسف نمود . طوریکه از اعضای شورای کشوری اتریش معلومات خواسته شده بود هیچ یک تن از اعضای برحال شورا درچنین گفتمان شرکت و از اعمال غیرقانونی حمایت نکرده است . گذشته از این معاون شورا در مدت زمان نزدیک به دو سال درهیچ یک از جلسات حزبی اشتراک نکرده و حق العضویت های خود را نپرداخته است . شورای ایالتی لینز که محل بود وباش محترم کارمند است از مدت بیش از دو سال بدینسو فرو پاشیده شده و معاون شورای کشوری در این زمینه هیچ کاری را انجام نداده است . نشست مشترک خواهان تطبیق اصول سازمانی در مورد وی گردید و فیصله نمود تا از رفیق موصوف یکبار دیگر دعوت شود تا به سوالات اعضای شورای کشوری پاسخ دهد. در صورات امتناع وی از شرکت در جلسات حزبی تصمیم غیابی اتخاذ خواهد گردید .

اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش پس از تعین تاریخ نشست بعدی ، به آرزوی تامین هرچه زود تر صلح در کشور و آسایش مردم رنجدیده افغانستان  به پایان رسید .

ویانا ،‌ مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۱ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۲۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021