اجلاس نوبتی ولایت هالند جنوبی دایر گردید

 

شام پنجشنبه تاریخ ۲۴ جون سالروان جلسه واحد حزبی ولایت هالند جنوبی تحت موضوع های اتی دایر گردید :

۱ـ  بحث و اتخاذ تصامیم روی مصوبه ۰۴۰ و مصوبه ۰۸۸ مقام محترم دارلانشای حزب بخصوص تامین وحدت ویکپارچه گی اعضای حزبی در شورای کشوری هالند .

۲ـ تاکید در جهت اشتراک انعده رفقایی که در جلسات اشتراک نکرده و گوشزد بخاطر تصفیه قرضداری حق العضویت های شان .

۳ـ ارایه نظریات ، ودیده گاهای رفقا در رابطه به موضوع های که در اجندا گنجانیده شده است.

بعد از آنکه تکمیل نصاب جلسه ازجانب رفیق مصطفی روزبه مسوول ولایت به رفقا اطمینان داده شد، اجندای پیشنهادی به اتفاق نظر مورد تایید قرارگرفت.

گزارش اساسی توسط رفیق مصطفی روزبه مسوول ولایت روی اجندا صورت پذیرفت و نقاط اساسی آن مورد تایید رفقا قرارگرفت بعدآ رفقا هریک نوراحمد نور در رابطه به وضع سیاسی در کشور و وظایف مهم اعضای حزب در سطح شورای کشوری در مورد ایجاد فضای رفیقانه و تحکیم وحدت و دسپلین حزبی ، ولی محمد زیارمل در مورد تطبیق مصوبات مقام محترم دارلانشای حزب و وظایف بعدی اعضای واحد اولیه و محمد سرور زهتاب در مورد تحکیم دسپلین آهنین و راه بیرون رفت با ناقضین دسپلین حزبی وتطبیق مصوبه ۰۸۸ ماه جنوری سالروان تاکید بعمل آوردند . وبعداْ رفقا جنرال بصیر وفهیمه زهتاب هم با تایید نظریات رفقای صحبت کننده دیدگاه های مساعد شانرا با استفاده از فضای دموکراسی درون حزبی بشکل مفصل در جهت وضع شکل گرفته در جو کشورهای اروپایی منجمله شورای کشوری هالند و تحکیم دسپلین و راهکارهای مناسب ، مثبت و حسن نظر رفیقانه در این راستا را با حاضرین اجلاس شریک ساختند که این دیدگاه ها با توافق نظر غنا بخشیده شد و بمثابه وظایف اساسی کار واحد اولیه شورای کشوری هالند به اتفاق ارا مورد قبول واقع گردید .

در بخش اخیر کار اجلاس پیوستن رفیق محموده سکندری به خانواده حزبی شان یعنی در واحد اولیه حزبی هالند جنوبی از جانب رفقای اشتراک کننده خیر مقدم گفته شد .

نشست که بساعت ۷ شام آغاز گردیده بود بساعت ۹ شب با آرزوی تامین وحدت آهنین حزبی و تامین صلح پایدار در کشور کارش را پایان بخشید.

 

(شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۸۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021