پیام شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت روزمادر در افغانستان

 

مادران گرانقدر و رنجدیده کشور!

۲۴جوزا برابراست با روزمادر درکشور.

مسرت دارم ازسوی خود، و از نام هیات رهبری حزب آبادی افغانستان بهترین تبریکات و شادباش ها را بدین مناسبت به مادران زحمتکش ، پرتلاش و داغدیده کشور تقدیم مینمایم.

مادران درتمام اقلیم ها و تمدن ها ازجایگاه والایی برخوردار بوده ، و دارای نقش سازنده در پرورش و تربیت کودک خود و پرورش و رشد فرهنگ جامعه نیز تاثیرگذار میباشند، زیرا همان فرزند قراراست به همراه فرزندان دیگربا حضورشان جامعه را ساخته و رونق دهند.

بزرگداشت ازاین روز، تبجلیل از مقام بلند و شایسته مادران کشور درگردش چرخ های اقتصادی و اجتماعی کشور، و تلاش جانبازانه و پرمهردرتربیت سالم فرزندان شان میباشد. زیبا گفته اند که مادر اولین آموزگار انسان و آغوش پرعطوفت مادر، اولین دبستان برای انسان ها بشمار می رود.

مادران درحفظ ، مهر و گرمی کانون خانواده و تربیت سالم فرزندان و نسل های آینده کشور، نقش بزرگی را ایفا نموده ، و مادران هستند که با وجود ناسازگاری های محیط اقتصادی و اجتماعی می کوشند تا فرزندان شان منحیث انسانهای نیک سیرت، با تقوا، صادق، مردم دوست ، وطنپرست و خدمتگزاران واقعی جامعه رشد نمایند.

 

هموطنان گرانقدر ،

امروز درشرایطی از روزمادر تجلیل بعمل می آید که بدلیل ناسازگاری های اقتصادی و اجتماعی درجامعه ، با گذ شت هر روز فاصله میان فقر، ثروت و قدرت افزایش یافته ، فقر، بیکاری ، بی امنی ، ستم جنسیتی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه گسترش می یابد.

امروز مادران افغان درنتیجه جنگ های تحمیلی بیش ازچهار دهه گذشته جگرگوشه های شانرا در راه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور قربانی داده ، و درغم نبود این رزمنده گان با نام و گمنام میهن ، اشک می ریزند. بادریغ که برخلاف آرزوی مادران پرتلاش وطن تا هنوز آینده و سرنوشت صلح و دموکراسی در کشور روشن نبوده ، و گروه های ارتجاعی و اجیر بر ادامه جنگ ، کشتار و ویرانگری پافشاری دارند.ادامه خشونت ، جنگ و جرایم سازمان یافته درحالی از مردم ما قربانی می گیرد که بارها علمای جهان اسلام و اخیراْ علمای صلحدوست کشورهای افغانستان ، پاکستان وعربستان سعودی جنگ جاری را درافغانستان غیرمشروع اعلام نموده اند.

موجودیت این شرایط خونین و دردبار به هیچ صورت به سود مردم افغانستان، همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد یک منطقه فارغ از جنگ و بیداد نمیباشد . باید با اتحادعمل ، همدلی و همرزمی این وضع را به نفع مردم زحمتکش و پرتلاش کشور تغییر داد.               

 حزب آبادی افغانستان درهمخوانی با اصول مرامی خود پیوسته در راه دفاع از مردم و اعمار یک افغانستان پیشرفته و مترقی، و بهبود شرایط زنده گی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مردم  تلاش نموده و با امکانات دست داشته ازهیچ کوششی بخاطر تربیت سالم نسل های آینده کشور با روحیه میهن پرستی، مردم دوستی ، صلح ، عشق به میهن و احترام بمقام والای انسان از جمله مادران گرامی ما دریغ نکرده است.

مادران زحمتکش و پرتلاش ،

دراخیریکباردیگر روزمادر را صمیمانه تبریک گفته ، از بارگاه خداوند مهربان برای تان صحت،  سلامتی ، طول عمر و موفقیت های بیشتر در رشد اقتصادی و اجتماعی وطن ، و تربیت و پرورش سالم فرزندان افغانستان عزیز آرزو مینمایم.

از گزند حوادث ناگوار درکشورچون جنگ و جنایت،  و بیماری کرونا در امان باشید .

 

با درودهای صمیمانه

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۳۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021