برپایی اجلاس نوبتی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان روز پنجشنبه  ۱۰جون سال روان میلادی ، بساعت ۷ شام در فضای باز و رفیقانه دایر گردید .

پس ازآنکه راپورتکمیل نصاب جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط به رفقا رسانیده شد اجندای ذیل جهت پیشبرد کار جلسه پیشنهاد گردید :

۱ ـ اتخاذ تصامیم مقتضی درمورد مصوبه ۰۴۰ برج جوزای مقام محترم دارلانشا ح.آ .ا .

۲ ـ آماده گی جهت تدویر جلسات ربع دوم واحد های اولیه حزبی ،

گزارش دهنده : رفیق عباس دهاتی مسوول تشکیلات .

۳ ـ انتخاب مسوول مالی شورای کشوری .

۴ ـ ارایه سوال ها ، پیشنهادات و دیدگاه های تکمیل کننده رفقا پیرامون مصوبات مصوبه ۰۴۰ مقام محترم دارلانشا حزب آبادی افغانستان.

بعد از تصویب اجندا به اتفاق ارا ، گزارش اساسی توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری به حاضرین ارایه شد. درقسمت های از گزارش تاکید روی تطبیق مصوبات مقام محترم دارلانشا حزب  و تطبیق اساسنامه حزب بالای ناقضین آن صورت گرفت و به مسوولین شعبه ها و مسوولین حزبی ولایات و واحد های حزبی وظیفه سپرده شد تا در تحکیم هرچه بیشتر دسپلین حزبی و مطابق به مواد اساسنامه حزب تدابیر معینی را اتحاذ نمایند.

همچنان جهت تحکیم صفوف حزب کار تشدیدی دربین جوانان و بصورت اخص در بین « انجمن آینده سازان » که در جنب شورای کشوری ایجاد گردیده است به مسوول جوانان و معاون شورای کشوری رفیق روح الله توده یی وظایف مشخصی سپرده شد . در جلسه از چگونه گی تصفیه امور مالی واعانه ها به حزب طی ربع اول سال  ۲۰۲۱ میلادی  با ارقام به اجلاس پیشکش گردید .

در ادامه کار جلسه  تقدیر نامه هایی که به بانوان پیشتاز درشورای کشوری هالند از جانب مقام محترم دارلانشا حزب به رفقای گرامی هریک : ذلیخا پوپل ، سیده طلوع و سهیلا زحمت تصویب و تفویض گردیده است ازجانب رییس شورای کشوری تبریک و تهنیت گفته شد.

در قسمت دوم موضوع بحث، رفیق عباس دهاتی مسوول تشکیلات در شورای کشوری تاریخ  و اجندای جلسات واحد های حزبی را پیشکش نموده و روی مصوبه ۰۴۰ مقام محترم دارلانشا دیدگاه های خویش را شریک ساخت .

بعداْ رفقا هریک : هاشم زحمت ، ذلیخا پوپل ، سیده طلوع ، فاروق روستایی ، احسان عمری ، روح الله توده یی و سهیلا زحمت در فضای دموکراتیک دیدگاه ها ، پیشنهادات و راهکارهای مساعدی را بخاطر تحکیم دسپلین حزبی و تحکیم هرچه قوی تر وحدت و یکپارچه گی حزب در شورای کشوری پیشکش کرده و به اتفاق ارا محتویات گزارش اساسی را تایید واز آن  پشتیبانی نمودند .

در بخش سوم اجندا رفیق سهیلا زحمت به اتقاق آرا به صفت مسوول مالی در شورای کشوری هالند ازجانب رفقای کمیته اجراییه انتخاب و برگزیده  شد .

در اخیر کار اجلاس ، مسوول شورای کشوری به یک عده سوالها و پیشنهادهای رفقا پیرامون مواد و مصوبه ۰۴۰  مقام محترم دارلانشا حزب آبادی افغانستان جواب گفته و تدابیر معینی در زمینه اتخاذ گردید .

جلسه که بساعت ۷ شام گشایش یافته بود حوالی ساعت ۹ شب در فضای همدلی و همسویی نظر وعمل رفیقانه و به آرزوی صلح و ختم جنگ در کشور بکارش پایان بخشید .

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۱۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021