اطلاعیه 
با درود و آرزوی سلامتی شما رفقای گرانقدر!
 
طبق هدایت رهبری حزب آبادی افغانستان ، نسبت شیوع گسترده موج سوم کرونا در کشور ، و اعلام تدابیر محافظتی هر چه بیشتر از جانب وزارت محترم صحت عامه ج.ا.ا، از جمله تعطیل مراکز آموزشی و توصیه به جلوگیری از اجتماعات و گردهمآیی ها ، ابلاغ میگردد تا الی ختم وضعیت موجود و برطرف شدن تهدید موج سوم کرونا ، از تدویر جلسات ، گردهمایی ها و محافل خود داری صورت گیرد . در دفاتر سیستم نوکریوالی ایجاد و در صورت ضرورت به تدویر جلسات مهم و عاجل، این جلسات از راه دور با استفاده از شیوه های آنلاین، و یا هم با مراعات نمودن جدی احتیاط و تدابیر وقایوی برگزار شوند.
بهتر است به رهنمایی های وزارت محترم صحت عامه در زنده گی شخصی و کاری توجه جدی صورت گیرد .
 
امید از گزند حوادث و کرونا در امان باشید .
با درود ها
 
شعبه تشکیلات مرکزی
حزب آبادی افغانستان
 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۱ـ ۳۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021