جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل دایرشد

 

جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی کابل به استقبال جلسه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان به روز یک شنبه تاریخ نهم  جوزای سال ۱۴۰۰ دایر گردید.

در ابتدا استاد مزمل صدیقی رییس کمیته حزبی ولایتی کابل در مورد کارکردهای سال ۱۳۹۹ این کمیته معلومات داد ه و از نتایج کارهای مثبت و دست آوردهای حاصله به خصوص در بخش پذیرش جوانان به عضویت حزب یادآوری نمود که ازکارکردهای این کمیته درجلسه کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان نیز تذکر بعمل آمده و کمیته ولایتی کابل را در درجه اول کمیته های حزبی قرارداده است.

دربخش نخست مطابق آجندا، پلان های کار شعبات مربوط برای سال ۱۴۰۰ و همچنان پلان جداگانه برای اجرای فیصله های جلسه کمیته مرکزی حزب به اتفاق آرا تایید ، و وظایف تمام کمیته های حزبی ولسوالی و شعبات مربوط مشخص شد.

در بخش دوم آجندا درخواست های پذیرش داوطلبان به عضویت حزب مورد ارزیابی قرارگرفت و به اتفاق آرا تصویب شد.

در بخش سوم، امور مالی کمیته های حزبی ولسوالی ها مورد ارزیابی قرارگرفت و گزارش مربوط به جلسه ارایه گردید که در بخش پرداخت حق العضویت ها در برخی از کمیته های ولسوالی قناعت بخش نبوده ، لذا تصمیم اتخاذ گردید تا با مسوول مالی کمیته ولایتی کار جدی برای تنظیم امور مالی صورت گیرد.

دربخش اخیر، پیشنهاد ها، نظریات و سوال هایی درخصوص اوضاع جاری و متشنج وغیرقابل پیشبینی درکشور و وظایف کمیته های حزبی مطرح گردید که رفیق مزمل صدیقی وظایف تمام کمیته ها و اعضای حزب در ولایت کابل را در روشنی هدایات اخیر دارالانشای حزب به صورت مفصل توضیح نمود که مورد تایید اعضای بیروی اجراییه قرارگرفت.

کارجلسه در فضای دوستانه وبا ابراز آماده گی های بیشتر برای تحقق فیصله های کمیته مرکزی حزب به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۳۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021