جلسه سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ حزب آبادی افغانستان برپا شد

 

جلسه نوبتی سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ ( شورای کشوری المان ) بروز ۲۴ می۲۰۲۱ ساعت شش عصردایرشد.

جلسه بعد ازاعلان رسمیت و تصویب اجندا پیرامون تطبیق تصامیم و فیصله های اجلاس نوبتی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان به کار آغاز ، و درابتدا رفیق عبدالمنان رزمل مسوول سازمان ایالتی گزارش کاری و فعالیت سازمانی درفاصله بین دوجلسه را پیشکش نمود.

در ادامه رفیق خلیل عنایت پیرامون گزارش ، و تایید ازتصامیم و فیصله پلینوم صحبت نمود که دربخشی آن میخوانیم : دربسترحوادث حساس وتاریخی که درکشورما جریان دارد مبارزه بی امان حزب آبادی افغانستان بخاطر ختم جنگ ، تامین صلح ، وحدت ویکپارچگی ملت بصورت پیگیر ادامه داشته و به منظور تحقق اهداف مرامی خود اقدامات بارسالت و عینی را با رزمنده گی به پیش میبرد. چنانچه کمیته مرکزی حزب درآخرین اجلاس نوبتی خویش اهداف و وظایف مبرم را دربرابر اعضا ، کمیته ها وسازمان های حزبی قرارداده است که تحقق عملی آن پایه های حزب را بیشترمستحکم ساخته و تحرک لازم را در انسجام کارو پیکارصفوف حزب بیشترمیسازد . جوان سازی صفوف حزب امر قانونمند وتکامل هرحزب و بخصوص حزب پرافتخارما و بقای موجودیت آن درامر مبارزه بخاطرتحقق آرمان های انسانی و بخصوص نجات کشور ازهیولای جنگ وخونریزی است . درک درست اهداف مرامی حزب زمانی میسرمیشود که ماهیت واقعی آن بطورهمه جانبه وهمیشگی مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته و ازهرطریق ممکن وبا استفاده ازتمام وسایل ممکن تکنالوژی امروزی نه تنها به اعضای حزب ، بلکه به جوانان جدید پیوسته به حزب ، اعضای فامیل ، وابستگان و دوستان توضیح ، تبلیغ و ترویج گردد. این وظیفه هرعضوحزب است....دراخیررفیق عنایت در باره اهمیت کارت حزبی صحبت نموده گفتند که داشتن کارت حزب تثبیت هویت وشخصیت هر فرد مبارز در صفوف حزب است واعتبار وپرستیژحزب رابلند برده و انسجام صفوف را بیشتر میسازد که با ایمانداری وتقد س از آن باید نگهداری کرد .

مطابق بند دوم اجندا رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان روی تدابیرجهت تحقق تصامیم و فیصله های پلینوم حزب ، پلان تدابیری دفترهماهنگی امور حزبی و روسای شوراهای کشوری  و پلان کارسال ۲۰۲۱ شورای کشوری المان صحبت نمود که طرف تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفت .

در اخیرجلسه رفیق رزمل روی نظریات و پیشنهادات رفقا تماس گرفته،  برای بهبود پروسه کاری آنرا درج پروتوکول نمود.

کارجلسه بعد از دو ساعت به امید گسترش هرچه بیشتر فعالیت های سازمان  و تطبیق و تحقق تصامیم اتخاذ شده پایان یافت .

 

عبدالمنان رزمل

مسوول سازمان ایالتی بادن ویرتیمبیرگ

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021