دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد


جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان روز چهارشنبه پنحم جوزای سال ۱۴۰۰ در دفتر مرکزی حزب واقع شهرکابل تحت ریاست پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب دایر گردید. کارجلسه به امید صلح ، تامین امنیت ، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های مثمر نیروهای تحول طلب ملی و دموکرات درکشور و زمینه های کار و زنده گی مسالمت آمیز برای تمام مردم افغانستان آغازگردید.

آجندای جلسه توسط محمد امین پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب به جلسه ارایه ، و به اتفاق آرا تصویب شد.

درابتدا پروفیسورداکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان درمورد اوضاع سیاسی کشوربه صورت مفصل به جلسه معلومات ارایه نموده ، نکات مهم واستقامت های کار حزبی تمام کمیته های حزب را در اوضاع متشنج کنونی و همچنان رویدادهای که درحال تغییرو انکشاف است مشخص ، و بر هماهنگی کارتمام اعضای حزب تاکید ومشخص نمود که درصورت ایجاد فضای نامناسب امنیتی و سیاسی در کشور بدون مواجهه با جناح های درگیر قضایا بخصوص طرف های درگیر منازعه و جنگ، راه متعادل را با تحلیل مشخص در اوضاع مشخص که ازپرنسیپ های اساسی حزب ما بشمار میرود، در پیش گرفته، حوادث گرم را با مغز سرد و متفکرانه رهبری نمایند. رییس حزب همچنان تاکید کرد که در صورت لزوم کمیته های اضطراری دربخش های مختلف نیز ایجاد گردد و اقداماتی را درشرایط بحران اتخاذ وعملی نمایند. متعاقبا رفقا عبدالخلیل بایانی و فقیرمحمد سالارزی نیز نکات نظرشان را در خصوص اوضاع کشور و مکلفیت های اعضای حزب در شرایط دشوار کنونی بیان نمودند.

در بخش اول آجندا:

ـ پیشنهاد مبنی بر برگزاری کنفرانس سراسری زنان حزب آبادی افغانستان که تمام آماده گی ها برای تدویرآن درکابل اتخاذ گردیده است، اما نظر به وضعیت نامناسب راه ها واحتمال عدم حضورنماینده گان زنان از ولایات در این کنفرانس، تعدادی از اشترک کننده گان صحبت و ابراز نظر نمودند که با توجه به اهمیت تدویراین کنفرانس وحضور فعال شمار زیاد زنان درآن، به اتفاق آرا تایید شد تا با نظر داشت آماده گی های بیشتر دیگر،  کنفرانس سراسری زنان در یک  زمان مناسب تدویرگردد.

ـ  درمورد تدویر کنگره نوبتی حزب آبادی افغانستان که قرار است در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی در کابل دایر شود، برخی از اشتراک کننده گان جلسه نظریات شان را د رمورد ضرورت تدویرکنگره در زمان مناسب ابراز داشتند، که د رنتیجه تصیم جمعی بر آن شد تا تمامی آماده گی های لازم برای تدویر هرچه با شکوه کنگره حزب از جانب تمام کمیته های حزبی و رهبری حزب وشعبات مربوط  اتخاذ گردد تا عندالموقع در یک زمان مناسب و با حضور فعال نماینده گان سازمان های حزبی دایرگردد. در این جلسه تأکید گردید تا تمامی سازمان های حزبی داخل کشور و سازمان های بیرون مرزی به استقبال کنگره حزب فعالیت های مشخص توأم دست آوردهای قابل شمار براه انداخته وعملی نمایند.

در بخش دوم اجندا:

پیشنهاد شعبات تشکیلات مرکزی و کمیته های حزبی مبنی بر تقدیر از پیشگامان کار حزبی در جلسه مورد بحث قرار گرفته و به اتفاق آرا تایید گردید تا برای تعدادی از رفقای حزبی شهرکابل که در فعالیت های حزبی دستآوردهای دارند به شمول ۵ تن از رفقای زن از شورای کشوری هالند،  با تفویض تقدیر نامه های کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان مورد تقدیر قرار گیرند.

در بخش سوم آجندا:

طرزالعمل کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان درمورد به جلسه ارایه و برخی تغییراتی که در خصوص آن پیشنهاد گردیده است به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

در بخش چهارم آجندا:

درمورد تدویر کنفرانس مطبوعاتی حزب آبادی افغانستان در خصوص ایجاد شورای عالی دولت در جمهوری اسلامی افغانستان، نیز پیشنهاداتی به جلسه ارایه گردید. در مورد محتوی بیانیه اساسی کنفرانس تعدادی از رفقا ابراز نظر نمودند و در ضمن تدابیری برای آماده گی های تخنیکی آن اتخاذ گردید وشعبات مربوط در مورد ابراز آماده گی کردند.

در بخش پنجم آجندا:

استماع گزارش کمیسیون موظف درباره فعالیت شورای اروپایی که توسط حفیظ الله نورستانی به جلسه قرایت گردید، در مورد نکات مندرج گزارش تبادل نظر شد و به اتفاق آرا مورد تأیید اعضای دارالانشای  حزب قرار گرفت.

داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در مورد آخرین تحولات وکارکردهای حزب در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی به صورت مختصرمعلومات ارایه نموده و اشتراک کننده گان جلسه را به ادامه کار های موثر که توام با دست آوردها باشد، معطوف نمود.

 کارجلسه در فضای دوستانه به پایان رسید.

 

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021