جلسه حزبی واحد اولیه نورد برابانت کشورهالند دایر گردید

 

 جلسه ربع اول سال ۲۰۲۱ واحد حزبی نورد بربانت حزب آبادی افغانستان  به تاریخ ۲۷ مارچ ساعت هفت شام بطور آنلاین دایر گردید.

رفیق اسد شریف و رفیق نفیسه اسحاقزی بنابر مریضی و رفیق حیات کریم و شیما کریم بنابر عزاداری نتوانستند در جلسه اشتراک نمایند.

بعد از آنکه نصاب جلسه تکمیل و رفقای حاضر به تدویر جلسه رای مثبت دادند، جلسه با اجندای زیر دایر گردید:

۱ـ  بحث پیرامون مذاکرات صلح در کشور

۲ـ توضیح مصوبات دارالانشای حزب و وظایف سپرده شده به رفقا در رابطه با مصوبات

۳ـ پشتبانی و حمایت از تدویر کنفرانس زنان حزب آبادی مطابق فیصله دارالانشای حزب آبادی افغانستان در داخل کشور

۴ـ ارایه نطریات، سوالات، پیشنهادات و دیدگاه رفقا

۵ـ جمع آوری حق العضویتهای ربع اول  و کمک مادی از طریق جمع آوری اعانه ها بخاطر راه اندازی کنفرانس زنان.

 

۱-  در بخش اول اجندا، رفیق فاروق روستایی، منشی واحد حزبی، بازگشت مجدد رفیق داکتر نثار احمد صدیقی و شرکت ایشان در جلسه را خیر مقدم گفته و در رابطه به جریان مذاکرات صلح، تاریخچه ای جنگ و صلح در افغانستان و ابعاد مختلف آن صحبت نمود. در ادامه این بحث رفیق داکتر نثار احمد صدیقی در رابطه با طرح صلحی که از جاتب وزیرخارجه امریکا پیشنهاد شده است با جزییات آنرا بررسی نمود.

۲-  رفیق فاروق روستایی در مورد مصوبه های دارالانشای حزب در رابطه با اوضاع بمیان آمده در شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  صحبت فشرده نمود.

در ادامه همین بخش رفقا هریک عبدالرازق طلوع و رفیق داکتر نثار احمد صدیقی صحبت های تکمیلی در رابطه به اوضاع و فعالیت های شورای اروپایی و تخطی های که در جریان کنفرانس و بعد از آن صورت گرفته است، تجارب خویش را با رفقا شریک ساخته و حمایت شانرا از فیصله های دارالانشای حزب دراین زمینه ابراز داشتند. همچنان تأکید روی عملکردهای تمام رفقا در روشنی اساسنامه، طرزالعمل ها، اصول حزبی و همدیگر پذیری جهت حفظ وحدت میانحزبی صورت گرفت.

۳- در بخش سوم اجندا رفیق سعیده طلوع در رابطه به تدویر کنفرانس سراسری زنان حزب آبادی افغانستان به ابتکار حزب آبادی افغانستان صحبت مختصر نموده، هدایت دارالانشای حزب در رابطه با جمع آوری اعانه برای این کنفرانس از جانب ایشان ارایه گردید. متعاقبأ رفیق نثار احمد صدیقی معلومات بیشتر و تکمیلی در مورد محتوی و اهداف کنفرانس مذکور ارایه نمود.  

۴- دراین بخش رفیق سعیده طلوع، مسوول شعبه مالی واحد حزبی، از چگونگی جمع آوری حق العضویتها گزارش ارایه نموده و حق العضیت های ربع اول را بصورت مکمل جمع آوری نمود. برعلاوه اعانه برای این کنفرانس از جانب رفقا پرداخته شد.

۵-  در اخیر که بخش سوالات، نظریات و پیشنهادات بود که رفقا هریک: نادره جان توده ای، حفیظ مصدق، سیده طلوع، شعیب اسحاقزی، نثار احمد صدیقی، هوسی توده ای، احسان احمد عمری، روح اله توده ای و  پروین عزیزی صحبت نموده و به سوالات رفقا جوابهای دقیق ارایه گردیده و پیشنهادات پذیرفته شد.

رفقا به این نکته تاکید نمودند که: در برابر عملکرد های احساساتی و غیراصولی برخی از رفقا که به نحوی خودشانرا به حاشیه رانده اند باید با حوصله مندی و آغوش باز جهت تفاهم و حفظ وحدت میانحزبی برخورد صورت بگیرد.

درخاتمه تمام رفقای اشتراک کننده در جلسه یکبار دیگر از پیوستن مجدد رفیق داکترنثاراحمد صدیقی به صف همرزمانش ابراز خرسندی نموده و آغاز دوباره ای فعالیت های مثمر ایشان را در راه مبارزه ی برحق حزب آبادی افغانستان خیر مقدم گفتند. جلسه به آرزوی تحکیم وحدت حزبی و تامین صلح در وطن عزیز مان ساعت ده و نیم شب بکارش پایان بخشید.

 

فاروق روستایی

مسوول حزبی نورد برابانت کشور شاهی هالند

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۳۰۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021