جلسه حزبی واحد اولیه  ولایت مرکزی هالند دایر گردید

 

بتاریخ  ۲۴ مارچ سال روان عیسوی جلسه ربع  اول سال ۲۰۲۱ شورای ولایتی ، ولایت خلدرلند از طریق صفحه مسنجر بعد از آنکه نصاب جلسه تکمیل ، و رفقای حاضر به تدویر جلسه رای مثبت دادند تحت موضوعات ذیل دایر گرید :

۱ ـ بحث پیرامون مساله مذاکرات صلح در کشور .

۲ ـ پشتبانی و حمایت از تدویر کنفرانس زنان مطابق به فیصله مقام گرامی دارلانشا حزب در داخل کشور .

۳ ـ جمع آوری حق العضویت های ربع اول ، و کمک مادی از طریق جمع آوری اعانه ها بخاطر راه اندازی کنفرانس زنان.

۴ ـ ارایه نطریات ، سوالات، پیشنهادات و طرز دید رفقا در مورد موضوعات ارایه شده.

درادامه رفیق گرامی سید طاهر شاه پیکارگر صحبت مبسوط وهمه جانبه ایی پیرامون مذاکرات صلح بین دولت و گروه طالبان در ماسکو ، و ساختار نظام آینده در کشورما به حاضرین پیشکش نمودند . همچنان رفقا هاشم زحمت و ذلیخا پوپل نیز نظریات شانرا در رابطه شریک ساختند.

در بحش بعدی رفقا با پرداخت اعانه ها وتصفیه حق العضویت ها ربع اول سال ، سهم شانرا ادا نمودند. ودر قسمت بعدی یک جهت پیشبرد بهتر امور حزبی از جانب رفقا یک سلسله دیدگاه های موثر و کارا پیشنهاد گردید.

جلسه بساعت ۸ شب به آرزوی تحکیم وحدت حزبی ، و تامین صلح در وطن عزیز مان بکارش پایان بخشید .

 

ذلیخا پوپل مسوول حزبی ولایت خلدر لند کشور شاهی هالند

 

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۶۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021