جلسه سازمان حزبی شهرکسل حزب آبادی افغانستان تدويریافت

 

جلسه سازمان حزبی شهر کسل شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۳ مارچ ٢٠٢١ به ساعت سه بعد از ظهر یکشنبه بادر نظرداشت قوانین مطرح در شرایط کرونا بشکل حضوری در فضای باز و رفيقانه تدویر یافت.

درابتدا رفیق اشرف راسخ مسوول حزبی سازمان ، حضور رفقا را خیرمقدم گفته و نصاب جلسه را با یک رفیق داخل بستر و دو رفیق درسفر و دیگرهمه رفقا حاضر درجلسه بودند  نصاب تكميل و رسمیت جلسه را اعلان نمود . اجندا جلسه را به شرح ذيل پيشنهاد نمودند:

۱ -گزارش کارو فعالیت سازمان حزبی

۲- صحبت رفقا پیرامون دستآوردهای چندماه اخیر حزب و فیصله های حزبی و کار ایتلاف

۳- کمک به کنفرانس زنان درکشور وتصفیه حق العضویت دو ربع اول سال ۲۰۲۱

۴-  نظريات ، پیشنهادات و انتقادات ،

بعدازنظررفقا مورد اجندا مورد تایيد قرارگرفت .

درشروع مطابق اجندا کار و فعالیت سازمان را ارایه نمودند و بعدأ رفیق عبدالاحد شفیعی پیرامون بند دوم اجندا از کار و فعالیت ودست اوردی های حزب آبادی افغانستان ، تصامیم و برخورد دقیق ورفیقانه دارالانشا و شعبات مرکزی حزب نسبت به حل پرابلم و مواظبت شان معلومات مکمل ارایه نمودند که مورد تایید رفقا قرارگرفت و رفقا با ابراز نظر و تعهد بیشتر در کار و حمایت از تطبیق اصول حزبی بخصوص اساسنامه و فیصله های حزبی تدویر پلینوم وکنفرانس زنان وایتلاف احزاب صحبت نمودند. بعداْ رفیق اسد رهیاب بسوالات مطرح رفقا جواب ارایه نموده و توجه رفقا را در کاربیشتربرای تقویت صفوف حزب با تمام امکانات معطوف نمودند.

همچنان مطابق بند سوم اجندا رفقا حق العضویت های حزبی خویش را تصفیه و برای تدویر کنفرانس زنان اعانه فوق العاده پرداختند .

دراخیررفیق اشرف راسخ مسوول حزبی سازمان کارجلسه را جمع بندی نموده و به امید دست آوردهای بیشتر، دقت درتطبیق اصول واساسنامه و فیصله های شورای کشوری وحزب آبادی افغانستان کارجلسه را ختم اعلان نمودند.

بااحترام

اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهر کسل ،شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۷۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021