جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایرشد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز ۴شنبه مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی درشهرکابل دایرگردید. درجلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرار گرفت :

۱ ـ  استماع گزارش کمیته حزبی ولایتی بلخ روی کار حزبی ـ سیاسی درآن ولایت طی سال جاری .

۲ ـ  بررسی اسناد وآماده گی ها به پلینوم نوبتی کمیته مرکزی حزب .

۳ ـ آماده گی ها به تدویر کنفرانس سراسری زنان حزب آبادی افغانستان و تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زنان .

۴ ـ بحت پیرامون سایت بامداد، مرکزی ساختن وتعین سردبیر.

 درآغاز جلسه رفیق راوش روی  وضعیت سیاسی کشور صحبت نموده گفت که اخیرآ انکشافات خوب بوجود آمده که طرح حکومت مشارکتی ارایه گردیده، روند مذاکرات نشان می دهد که دستآوردهای دو دهه اخیر کشور حفظ می گردد و تلاش ها در زمینه اجندای جلسه بزرگ که درنظر است دایرگردد، بیشتر روشن خواهد شد و فیصله های لازم بعمل خواهد آمد .

قبلا ما با ایجاد حکومت موقت مخالفت خود را ابراز نموده بودیم  و از نهادهای که طی دو دهه ایجاد گردیده حمایت نمودیم و برخلاف حذف این نهاد ها درآینده کشور خود بودیم وهستیم، دیدیم که خشونت ها نه تنها کاهش نیافت بلکه ادامه یافت.

ما ازنظام جمهوریت، قانون اساسی ، دستآورد های دو دهه اخیر کشور ، ختم جنگ، تامین صلح پایدار ، دایمی وسراسری درکشور حمایت مینماییم.

طبق اجندا جلسه رفیق انجینر اکرم عظیمی رییس کمیته ولایتی بلخ حزب گزارش کار آن کمیته راطی سال ۱۳۹۹ از طریق ویدیو کنفرانس به جلسه ارایه کرد. پیرامون گزارش شعبات و شماری از اعضای دارالانشای حزب ابراز نظر نموده و پرسش ها را مطرح کردند که پاسخ ارایه شد. درمورد مصوبه صادر گردید.

طبق ماده دوم اجندا رفیق انجنیر محمد امین پرتو رییس شعبه تشکیلات درمورد آماده گی ها برای تدویر پلینوم نوبتی کمیته مرکزی حزب گزارش ارایه کرد . بعد از بحث ، ابراز نظر و پیشنهادات ارایه شده ، درزمینه آماده گی برای پلینوم کمیسیون سه نفری تعین ، تصامیم لازم اتخاذ و مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.

رفیق شکریه زمان درمورد آماده گی ها به تدویر کنفرانس سراسری زنان حزب آبادی افغانستان ، تجلیل ازهشت مارچ روزجهانی زن و ملاقات های که در مورد بعمل آمده است با نتایج آن گزارش داد. رفقا پیرامون آن ابراز نظر نموده و درزمینه تصامیم لازم گرفته شدو مصوبه صادر گردید .

هم چنان به ارتباط سایت بامداد ومرکزی ساختن آن بحث وابراز نظر صورت گرفت ، جلسه بادرنظرداشت نظریات رفقا درزمینه تصمیم لازم اتخاذ نموده مصوبه صادر گردید.

جلسه دارالانشا حزب که ساعت ۱۰قبل از ظهر آغاز گردیده بود حوالی ساعت یک بعد ازظهر به امید تامین صلح سراسری درکشور پایان یافت .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۴۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021