افزایش نقش بانوان در صفوف حزب آبادی افغانستان

جلسه کمیته حزبی ناحیه دهم شهر کابل حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق نوروز بیک ، منشی ناحیه دهم حزبی شهر کابل ، بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی حزب تدویر یافت.

در نخست اجندای جلسه توسط منشی قرایت ، و به اتفاق آرا تایید گردید.

در جلسه به تعداد ۱۵ تن حاضر بودند که از جمله ۱۱ تن خواهران و ۴ تن آقایان بودند .

ابتدا طبق اجندا پروسه جذب ۵ تن بانوان تکمیل و به اتفاق آرا پذیرش شان به عضویت حزب آبادی افغانستان تصویب گردید.

بعداْ در رابطه به اساسنامه و برنامه حزب غرض آگاهی اعضای جدید معلومات مفصل ارایه شده ، و تاکید به عمل آمد که در یک حزب سیاسی تبلیغ یکی از وظایف اساسی اعضای حزب میباشد.

بعدا طبق اجندا تصویب شده ، سایرمسایل مورد بحث قرارگرفته ، و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کار جلسه با شعارهای :

ـ زنده باد حزب آبادی افغانستان  !

ـ زنده باد افغانستان وطن دوست داشتنی ما !

ختم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021