بیروی اجراییه کمیته ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹ ساعت ده قبل از ظهر جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان تحت اجندای « بررسی کار کمیته حزبی ولایتی کابل طی ۷ ماه بعد از قرنطین  » تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی دایر گردید که بعد از بررسی همه جانبه از جانب اعضای بیرو جهت بهبود بخشیدن کار و ‌رفع نواقص تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در این جلسه موضوع حق العضویت رفقا نیز تحت بحث قرار گرفته ، پلان منظم در بخش مالی برای جمع آوری حق العضویت ‌رفقا و اعانه روی دست قرار گرفته و برای مسوولین حزبی در ولسوالی ها وظیفه سپرده شد تا در زمینه بیشتر تلاش و کار نمایند

همینطور در بخش تشکیلات یک گروپ حزبی با کمیت ۹ تن جوان که جدیدا جذب و تشکیل گردید برای رفیق عظیم قلندری، سپرده شد تا دقیقا با آنها کار و جلسات آنها را رهبری نماید .

 

مزمل صدیقی

رییس کمیته حزبی ولایتی کابل

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021