جلسه کمیته اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان برپاشد

 

جلسه وسیع کمیته اجراییه شورای کشوری المان با اشتراک مسوولین شوراهای ایالتی و شعبات بتاریخ ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ تدویریافت . جلسه بعد از تصویب اجندا رسماْ بکار خود آغاز نمود. درابتدا رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان گزارش مختصر از کارکردها و مطالبات جدید حزبی را به رفقا ارایه نموده ، وهمچنان وظایفی که در پیش روست برای رفقا مشخص نمود. پیرامون صحبت اساسی رفقا هریک : اسد رهیاب ،رفیق کارگر، رفیق منان رزمل ، رفیق یوسف قریشی ،رفیق نورالله عزمی ، رفیق سید صلاح الدین و رفیق حنیف ضرابی صحبت نموده پیشنهادات و نظریات خویش را ارایه داشتند. همچنان درجریان این صحبت ها رفقا پیرامون وحدت سازمانی ، گذشت ها ،همدلی و رفاقت ، تقویت صفوف حزبی با همه امکان تاکید ، و حمایت شان را از تصامیم حزبی بخصوص ایتلاف،  واشتراک ایتلاف در جبهه نیروهای دموکراتیک ابراز داشته، ومورد تایید شان قرارگرفت.

بعد ازجمع بندی کارجلسه،  فیصله بعمل امد که بادرنظرداشت صحبت اساسی و مطالبات حزبی و پیشنهادات رفقا طرح مسوده مصوبه جلسه ترتیب و بعد از گرفتن نظر رفقا در جلسه کمیته اجراییه طرح و تصویب گردد .

کارجلسه بعد از دوساعت در فضای رفیقانه پایان یافت .

 

با احترام

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۳۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021