پیام تبریکی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویرموفقانه کنفرانس سرتاسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

جوانان قشر نیرومند، بالنده و سازنده گان حال و آینده کشورمیباشند .

جای خوشی و مسرت است که جوانان آگاه حزب آبادی افغانستان در پرتو برنامه های مردم محور و آینده نگر حزب با پذیرش مسوولیت بخاطر رفع ناهنجاری های بیشمار اجتماعی و اقتصادی ، فراهم آوری  شرایط  برای زنده گی در صلح ، امنیت وشگوفایی کشور مبارزه و تلاش مینمایند.

آنها دست بدست هم داده ، جهت تحقق آرمان های مشترک شان دست بکارشده ، و مبارزات خویشرا بخاطرآگاهی دهی ، بسیج و انسجام جوانان کشوردر فعالیت های سازنده و عدالتخواهانه سیاسی و اجتماعی منظم تر میسازند.

در ادامه تلاشهای صادقانه و آینده نگر رهبری حزب آبادی افغانستان بخاطر جوان سازی حزب و بسیج نسل جوان بدور اندیشه و آرمان های مردمی و میهن پرستانه ، کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان راه اندازی شد که در آن جوانان بادرک به برسی اوضاع و احوال جامعه و یافتن راه های حل برای معضلات فراوانی که در دم راه نسل جوان کشور قراردارد  پرداختند.

کنفرانس سرتاسری جوانان حزب آبادی افغانستان موفقانه دایر شد . این پیروزی بزرگ و تاریخی را به تمام جوانان آگاه و بادرک کشورکه بخاطر آزادی ، صلح ، دموکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه مینمایند تبریک میگوییم.

شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان  بهترین تبریکات ، شادباش ها و آرزوهای نیک و رفیقانه خود را به مقام عالی رهبری حزب آبادی افغانستان ، به ویژه به رفیق گرانقدر پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، به همه کمیته های حزبی در داخل و خارج از کشور، و جوانان رسالتمند میهن تقدیم میدارد.

برای جوانان عزیز در مبارزه صادقانه ، پیگیر و بامسوولیت شان بخاطر نجات انسان زحمتکش از چنگ  فقر ، مرض ، نا امنی ، بی عدالتی ، بیسوادی ، تعصب و افراطیت مذهبی ، قومی و قبیلوی ، محل پرستی و ملیت گرایی ؛ موفقیت ، صحتمندی  و سرفرازی آرزو مینماییم.

 

باتقدیم احترامات رفیقانه

 

محمد امین حکیمی  

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020